Ny resolution för vuxenlärande

Den 29 november antog EU:s utbildningsministrar en ny resolution för vuxnas lärande som ska bidra till ökad anställningsbarhet och minska arbetslöshet. Den ska gälla fram till 2030 och understryker de kompetenser som behövs på den europeiska arbetsmarknaden.

I måndags träffades EU:s utbildningsministrar för att diskutera och fastställa ett nytt förslag om en icke-bindande agenda för vuxenutbildning. Förslaget fokuserar på ett livslångt lärande och vuxenutbildning som ska bidra till att de kompetenser och färdigheter som behövs på arbetsmarknaden uppfylls.  Dessutom, för att underlätta och möjliggöra den digitala och gröna omställningen samt bidra till EU:s ekonomiska återhämtning har utbildningsministrarna tagit fram en resolution. Resolutionen är frivillig för EU:s medlemsländer att följa. Den behandlar följande förslag:

 • Ömsesidigt lärande där medlemsländerna drar lärdom av god praxis
 • Ministerrådets arbetsgrupp för vuxenutbildning ska fortsätta med samråd
 • EU:s medlemsländer ska genom kontinuerliga utbildningsinsatser uppmuntra vuxnas lärande
 • Delaktiga medlemsländer ska utföra validering av informellt lärande

Enligt EU-kommissionen anses bristande utbildning vara en förklaring till varför arbetslösheten är så hög i Europa. En femtedel av arbetslösa mellan 20–64 år i Europa har endast en grundskoleexamen. I Sverige ligger arbetslösheten för de som endast har grundskoleutbildning på 21,9 procent medan i EU ligger den på 13,4 procent. Den totala arbetslösheten i Sverige ligger på 8,3 procent och 7,1 procent i EU.

Vad händer nu?
Utbildningsfrågor Sverige beslutas främst på nationell nivå och Sverige står bakom förslaget. Sverige ska tillsammans med andra medlemsländer se till att tillgången till utbildning inom arbetslivet ökar eftersom det är avgörande för arbetsmarknaden.

Läs mer om nyheten på Europaportalen här.

Läs slutsatserna från Ministerrådet här.

Satsningar på kompetens och utbildning i nytt europeiskt pilotprojekt

EU-kommissionen och Europeiska investeringsfonden (EIF) lanserar ett nytt pilotprojekt med garantier motsvarande 50 miljoner euro som kan användas för att finansiera investeringar i utbildning, fortbildning och kompetenshöjande insatser.  

Syftet med pilotprojektet är att det ska fungera som ett instrument som kan finansiera kompetenshöjande åtgärder och utbildning bland företag, studerande och olika utbildningsorganisationer. Förhoppningen är att detta i förlängningen ska kunna underlätta för människors inträde på arbetsmarknaden, samtidigt som det svarar upp mot den europeiska ekonomins föränderliga och flexibla behov.

Initiativet beskrivs även som viktigt apropå rådande situation där coronapandemin försatt Europa i en svår ekonomisk situation. Genom pilotprojektet vill man skapa incitament som kan stödja företag och studerande, som i sin tur kan bidra till att den ekonomiska återhämtningen efter krisen påskyndas och underlättas. Medlen beskrivs också som viktiga för att EU ska kunna fortsätta vara en ledande aktör på den globala arenan när det gäller teknisk utveckling, samtidigt som kunskapsekonomin kan fortsätta att utvecklas.

Det avsätts 50 miljoner euro, med stöd från Europeiska investeringsfonden för strategiska investeringar (Efsi), för garantierna under pilotfasen. Totalt hoppas man att garantierna ska kunna mobilisera resurser motsvarande 200 miljoner euro i finansiering. De finansinstitut och utbildningsaktörer som är intresserade av att bli finansförmedlare i och med garantierna kan svara på den öppna intresseanmälan som EIF utlyst. Det är EIF som väljer ut och hanterar valet av finansförmedlare.

Vidare kommer EIF att erbjuda finansförmedlare, exempelvis banker, universitet och yrkeshögskolor, en kostnadsfri garanti för första förluster om de bygger upp nya portföljer med lånefinansiering till studerande och företag. Med medlen kommer företagen och de studerande ha möjligheter att finansiera exempelvis lån, uppskjutna betalningar och inkomstrelaterade lån. Pilotprojektet kommer testas under 2020 med målet att bli ett permanent verktyg inom ramen för EU:s kommande flerårsbudget 2021-2027.

Läs mer om pilotprojektet här.

Tre av åtta svenska EU-mål riskerar att inte uppfyllas

Sverige ser ut att nå fem av åtta EU-mål till 2020. De EU-mål som Sverige kanske klarar avser forskning och utvecklingsandel av BNP samt energieffektivitet. Däremot når Sverige inte målet om att minska andelen som saknar gymnasieutbildning, där utvecklingen går åt motsatt håll.

EU-länderna beslutade för tio år sedan om åtta konkreta och frivilliga förändringar fram till år 2020. Bortsett från de gemensamma målen har EU-länderna satt egna nationella mål, där Sveriges mål generellt sett betraktats som mer ambitiösa än andra.

På EU-nivå ser chanserna goda ut för att nå målen gällande växtgasutsläpp, sysselsättning och delen universitetsutbildade. Vad gäller satsningarna på forskning och fattigdomsbekämpning ser utsikterna desto sämre ut. Kvarstående mål om energieffektivitet, tidiga skolavhopp och förnyelsebart återstår det att se huruvida målen uppnås eller inte.

Det finns fem mål som Sverige sannolikt kommer att uppnå och dessa listas nedan enligt Sveriges läge, följt av Sveriges EU-mål för 2020 inom parentes:

 • Höjd sysselsättning: 82,6% (Över 80%)
 • Minskning växthusgaser: -24,8% (-17%)
 • Andel förnybar energi: 54,5% (49%)
 • Andel 30 – 34-åringar som har eftergymnasial utbildning: 52% (45-50%)
 • Andelen personer 20 – 64 år som står utanför arbetskraften: 10,8% (Under 14%)

Vidare finns det två mål inom vilket det kvarstår att se huruvida Sverige uppnår målen:

 • Forskning och utvecklingsandel av BNP: 3,4% (4%)
 • Energieffektivitet: 46,5 miljoner ton oljeekvivalenter, Mtoe (Max energiförbrukning 43,4 Mtoe)

Det åttonde EU-målet handlar om att få fler elever genom gymnasiet och utgörs av att andelen elever i åldrarna 18 – 24 utan gymnasieutbildning ska vara lägre än tio procent. Målet är det enda vars utveckling gått åt motsatt håll då Sverige har en ökad andel utan gymnasieutbildning.

 • Andelen som saknar gymnasieutbildning: 9,3% (7%)

Motsvarande statistik för år 2019 finns inte från Värmland. Däremot finns det siffror från 2017 – 2018 som exempelvis visar på att 21,7% av befolkningen har en eftergymnasial utbildning gentemot riksgenomsnittet på 26,7%, enligt Dialog Värmland.

Ta del av Dialog Värmland här.

Läs hela artikeln här.

EU investerar mer än 3 miljarder i Erasmus+ 2020

Budgeten för 2020 års Erasmus+ program förväntas bli på mer än 3 miljarder euro. Detta skapar fler möjligheter för unga människor att studera eller erhålla andra erfarenheter utomlands.

Den 5 november publicerade EU-kommissionen 2020 års utlysningar inom Erasmus+ programmet, vilket också är det sista året inom det nuvarande programmet för mobilitet och samarbete inom utbildning, ungdomsverksamhet och idrott. Budgeten förväntas landa på över 3 miljarder euro, en ökning på 12 % i jämförelse med 2019. Detta kommer generera fler tillfällen för unga människor i Europa att studera, träna eller erhålla professionell erfarenhet utomlands.

Alla offentliga eller privata organ som är verksamma inom utbildning, ungdomsverksamhet och idrott kan ansöka om finansiering enligt denna ansökningsomgång. De som är aktiva i ungdomsarbete, men inte i en etablerad ungdomsorganisation kan också ansöka. EU-kommissionen har idag publicerat programguiden på alla officiella EU-språk där information om alla möjligheter inom Erasmus+ år 2020 presenteras.

Inom programmet finns även initiativet ”Europauniversitet”, ett samarbete mellan lärosäten i olika länder som kan bli framtidens universitet. Syftet är att sprida europeiska värderingar, främja en europeisk identitet och lyfta den högre utbildningens kvalitet och konkurrenskraft. Därför har lärosäten, studentorganisationer, EU-länderna och kommissionen tagit fram initiativet, som en del av EU:s huvudinitiativ om att skapa ett europeiskt utbildningsområde.

En del av Erasmus+ avser även yrkesutbildning, exempelvis i form av ErasmusPro, där elever och lärlingar får möjlighet att tillbringa 3-12 månader utomlands för att utveckla yrkesmässiga och språkliga kompetenser. Inom vuxenutbildning finns det också ekonomiskt stöd för att skapa eller stärka regionala eller nationella nätverk för leverantörer av vuxenutbildning.

Läs hela artikeln här

Läs mer om Erasmus+ programguide här

Läs mer om Europauniversitet här

Ansökan till uppdraget som Skolambassadör för EU har öppnat

Universitets- och högskolerådet (UHR) söker Skolambassadörer för EU till nästa år, vars uppgifter är att inspirera och stötta kollegor på skolan i arbetet med att undervisa om EU och Europa. Ansökningsperioden för 2020 är mellan den 1 oktober och den 1 december 2019.

En skolambassadör för EU har i uppgift att ansvara för samordningen i skolans arbete med EU i undervisningen och utbyter erfarenheter med kollegor från skolor runt om i landet. Uppdraget passar den som har ett intresse för EU-frågor och skolutveckling.

Skolambassadören går en kostnadsfri utbildning som inkluderar projektkunskap, EU-kunskap och information om möjligheter till stöd från exempelvis Erasmus+. Utbildningen omfattas av sju dagar fördelat vid två tillfällen, ett under våren och ett under hösten.

De som kan ansöka om att bli skolambassadörer är lärare i gymnasieskolan, både på högskoleförberedande och yrkesförberedande program, men även lärare i grundskolans senare årskurser. Även annan pedagogisk personal som arbetar aktivt i den dagliga pedagogiska verksamheten i skolan kan ansöka.

Ansökan för 2020 är öppen från den 1 oktober till den 1 december 2019. Du kan söka en gång per år och besked om beslut kommer att lämnas efter årsskiftet.

Läs mer om uppdraget som skolambassadör för EU här.

Ansök till Skolambassadör för EU 2020 här.

Missa inte vår inspirationsdag om Erasmus+ och internationalisering i skolan 10 september!

Vill du lära dig mer om hur din förskola, skola eller förvaltning kan komma igång att samarbeta med andra aktörer runt om i Europa? Ringa in den 10 september i almanackan – då är du välkommen på en inspirationsdag om Erasmus+ med fokus på internationalisering i skolan. 

Region Värmland och Karlstads kommun, i samarbete med Universitets- och Högskolerådet (UHR), bjuder in till en gratis fortbildning i hur du kan arbeta med skolutveckling tillsammans med andra länder för att stärka din och dina elevers kompetens.

Under inspirationsdagen kommer du att:

 • få information och kunskap om hur Erasmus+ kan stödja det internationella arbetet på din skola och förvaltning.
 • få verktyg i att direkt komma igång med att samverka runt om i världen.
 • få ta del av inspirerande exempel om hur Erasmus+ används i Värmland. 

Praktisk information:
Datum: 10 september 2019.
Tid: 13.00 – 16.30.
Plats: Karlstad CCC.
Målgrupp: lärare och rektorer i grund-gymnasieskola, representanter för
skolförvaltningar samt EU-samordnare.
Anmälan: Sista anmälningsdag är den 3 september. Anmäl dig här.

Erasmus+ inbjudan 10 september