Nya regler om öppenhet främjar ett transparent Europaparlament

Parlamentariker som har en inflytelserik roll i lagstiftningsförfarandet tvingas nu redovisa vilka lobbyister de träffar.

Den 31 januari röstade Europaparlamentet om att ändra arbetsordningen i parlamentet. Arbetsordningen är Europaparlamentets interna regelverk, det stadgar hur parlamentet ska fungera och vilka regler som gäller. De två lagförslag som nu röstats igenom karakteriseras av ökad insyn i lagstiftningsprocessen och innebär att Europaparlamentariker tvingas redovisa vilka intresseorganisationer och lobbyister de träffar i samband med lagförslag.

Det första lagförslaget handlar om att parlamentariker som är ordförande i något av utskotten och ansvariga för en fråga endast ska kunna ha möten med intresseorganisationer och lobbyister som är registrerade i det så kallade Öppenhetsregistret. Förslaget röstades igenom med en majoritet på 380 för, 224 mot och 26 nedlagda.

Öppenhetsregistret är en databas där intresseorganisationer som arbetar med påverkansarbete registrerar information om organisationen, såsom vilka intressen som företräds, av vem och hur mycket det kostar. EU-kommissionen kräver sedan ett antal år tillbaka att de intresseorganisationer som vill träffa företrädare för kommissionen är registrerade i Öppenhetsregistret.

Likt det första lagförslaget, handlar det andra förslaget om parlamentariker som är ordförande i något av utskotten och ansvariga för en fråga. Men det andra förslaget stadgar hur representanterna ska publicera sina möten med intresseorganisationer eller lobbyister online. Förslaget röstades igenom med en majoritet på 396 för, 220 mot och 21 nedlagda.

Båda lagförslagen innebär att alla Europaparlamentariker som är inblandade i lagstiftningsförfarandet antingen som rapportörer, skuggrapportörer eller ordförande i ett utskott ska redogöra för vilka de träffar. Ändringarna träder i laga kraft den 11 februari vid nästa sammankomst, med undantag för särskilda bestämmelser gällande utskotten som istället träder i kraft efter EU-valet när en ny församling tillträder i parlamentet.

Läs mer om ett transparent Europaparlament här.