Smart specialisering i Sverige utvärderas i ny rapport

En ny rapport som undersöker och utvärderar smarta specialiseringsstrategier i Sverige har publicerats. Rapporten är beställd av EU-kommissionen och har som syfte att kartlägga hur arbetet med smart specialisering ser ut i de svenska regionerna.

Rapporten har i uppgift att undersöka och utvärdera genomförandet av smarta specialiseringsstrategier i Sverige. Rapporten har beställts av Europeiska kommissionen och dess huvudsyfte är att kartlägga genomförandet av smart specialisering i Sverige, där utmaningar, hinder, bästa metoder och rekommendationer står i fokus. Underlaget för rapporten bygger på intervjuer med strateger från respektive region. Författaren till rapporten är David Paulsson, verksamhetskoordinator vid Stockholms universitet.

Inför den pågående programperioden (2014 – 2020) införde EU-kommissionen ett förhandskrav gällande smart specialisering kopplat till sammanhållningspolitiken. Förhandskravet innebar att Europas regioner skulle ta fram en smart specialiseringsstrategi, vilket är en kombinerad forsknings- och innovationsstrategi, där regionerna väljer ut ett antal styrkeområden att fokusera på i sitt innovationsarbete. Genom att rikta delar av satsningarna inom Regionalfonden gentemot dessa styrkeområden bidrar Regionalfonden därmed till att stärka arbetet inom de områden där regionerna har så kallade komparativa fördelar.

När EU-kommissionen har utvärderat arbetet med smart specialisering är slutsatserna positiva och arbetet med smart specialisering väntas få en ännu viktigare roll i nästa programperiod (2021 – 2027). Ytterligare ett delsyfte med rapporten är därför att undersöka hur väl förberedda de svenska regionerna är inför den kommande programperioden. Rapporten presenterar även en rad rekommendationer om hur arbetet med smart specialisering kan stärkas i Sverige inför att den nya programperioden börjar.

Region Värmland utvecklade den smarta specialiseringsstrategin under 2014 och strategin antogs under 2015. De sex prioriterade styrkeområdena i Värmlands smarta specialiseringsstrategi är:

 • Värdeskapande tjänster
 • Skogsbaserad bioekonomi
 • Digitalisering av välfärdstjänster
 • Avancerad tillverkning och komplexa system
 • Natur, kultur och plats-baserade digitaliserade upplevelser
 • Systemlösningar med fotovoltaik.

Läs hela rapporten här.

Höstens upplaga av EU-kommissionens magasin om regional- och stadspolitik, Panorama, har publicerats

I det senaste numret av Panorama finns artiklar om Regional Competitiveness Index och framsteg i investeringar för program inom sammanhållningspolitiken. Det finns även avsnitt där Danmark och Portugal lyfts fram som goda exempel på innovativa medlemsländer.

En längre artikel uppmärksammar verktyget ”Regional Competitiveness Index” (RCI), som de senaste tio åren har mätt konkurrenskraften i de 268 regioner som ingår i NUTS-2 nivån. Mätningen visar på 11 komponenter som relaterar till hållbar utveckling, produktivitet och välmående. Den senaste upplagan lanserades under the European Week of Regions and Cities förra veckan och visar att Stockholm, London och Utrecht är regionerna som presterar bäst.

I september lanserade kommissionen data över framsteg i investeringar för program inom sammanhållningspolitiken mellan 2014-2020. Artikeln presenterar data som visar på framsteg i fonder, länder, teman och individuella program. 81% av det totala beloppet har investerats i beviljade projekt, medan faktiska utbetalningar till projekt har stigit till 29,4 % eller 143 miljarder euro, av den totala budgeten. Hur framgångsrika medlemsstaterna är i förhållande till dess investeringar och även hur medel spenderas varierar.

Vidare ägnas ett större uppslag åt att belysa hur Danmarks investeringar i en innovativ framtid påverkar den höga levnadsstandarden. Satsningarna avser bland annat utbildning, cirkulär ekonomi och modeller för energi- och resurseffektivitet. En av texterna handlar även om att Danmark lanserat en reform för affärsfrämjande. Avslutningsvis handlar en artikel om hur Portugals regioner har utvecklat och förbättrat sina strategier inom smart specialisering. En viktig faktor till framstegen som lyfts fram är regionernas sätt att vara proaktiva och når ut till entreprenörer.

Läs mer om Regional Competitiveness Index här

Läs det senaste numret av Panorama här

Sammanfattning av ”The European Week of Regions and Cities”

Under den 7-10 oktober anordnades “The European Week of Regions and Cities”, ett fyradagars-evenemang där regioner och städer står i fokus. Nedan följer en kort summering av några evenemang som Region Värmlands Brysselkontor har bevakat.

How gender equal is your city and region? Where are the women in Europe thriving?

 • Syftet med workshopen var främst att belysa hur jämställdhet mellan könen ser ut inom olika städer i Europa. Det lyftes bland annat genom att visa hur lokala myndigheter kan åstadkomma positiva förändringar genom att integrera ett mer genuskänsligt policyarbete.
 • Sessionens tema behandlade bland annat andelen kvinnor inom offentlig sektor, jämställdhet för minskandet av korruption och ett genusperspektiv på infrastruktur och stadsplanering.
 • En av talarna på workshopen var Lena Wängnerud, professor vid Göteborgs universitet, som talade om jämställdhet i förhållande till korruption. Albert Edman från Umeå kommun höll en presentation om jämställdhet och stadsplanering.

Implementing the Paris Agreement: EU cities and regions in energy transition

 • Sessionens mål var inriktat på att diskutera vilka utmaningar som uppstår i samband med en klimatvänlig och hållbar övergång. Det som betonades särskilt under paneldiskussionen var vikten av samarbete, att alla nivåer av styrning måste involveras och att man lyssnar på det som händer på ”gatorna”.
 • En del steg framåt i processen presenterades och innefattade bland annat: stoppa investeringar i fossila bränslen, starta en bank för miljön och att inrätta en pakt som säkerställer de jobb som riskerar försvinna vid en hållbar övergång.
 • Bland talarna fanns bland annat Jerzy Buzek, som är ordförande för ITRE-utskottet i Europaparlamentet. Klimataktivitsten Sarah Zamoum representerade organisationen Rise for Climate Belgium.

Monitoring Regional Smart Specialisation Strategies

 • Evenemanget syftade till att olika regioner delade sina erfarenheter gällande utvärdering av smart specialisering och därigenom lägga grund för ett samarbete inom området. Presentationerna som hölls var inriktade på att ge en kort introduktion till hur respektive region arbetar med övervakning och utvärdering av sina smarta specialiseringsstrategier och vilka utmaningar som uppstått längs vägen.
 • Strategierna skiljde sig mellan de olika regionerna men det fanns en del gemensamma utmaningar inom området. Vilka typer av indikatorer som bör inräknas i strategierna och begränsade resurser var återkommande utmaningar som lyftes i presentationerna.
 • Ingrid Jansson från Region Värmlands Brysselkontor presenterade den utvärderingsmodell som har utvecklats i Norra Mellansverige och andra goda exempel presenterades från Emilia-Romagna, Navarra och Tampere.

Om du vill veta mer om vilka evenemang Region Värmland European Office har bevakat eller har önskemål om en mer detaljerad rapport, kontakta Cecilia Nilsson på europeanoffice@regionvarmland.se

Läs mer om The European Week of Cities and Regions här