SKR:s Internationella dag 2022

Den 20 april gick SKR:s Internationella dag 2022 av stapeln. Under dagen fick politiker och tjänstepersoner från Sveriges regioner och kommuner lyssna på presentationer och panelsamtal om aktuella ämnen i EU och världen. Det lokala självstyret, Sveriges ordförandeskap 2023 samt kommuners och regioners delaktighet i EU var några av ämnena som togs upp under dagen. Även kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetspolitiska läget som det innebär var med på dagordningen.

Konferensen inleddes med att Vitalij Klitschko, Kievs borgmästare samt ordförande för Association of Ukrainien Cities, deltog via länk och höll ett direktsänt anförande. Klitschko uttryckte sin tacksamhet för stödet från Sverige och andra EU-länder, samt uttryckte sin vilja att Ukraina ska bli en del av den europeiska familjen som präglas av demokrati och mänskliga rättigheter.

Under dagen fick deltagarna även lyssna till Sofia Kamps från Regeringskansliet som berättade om hur regeringen förbereder sig inför Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd våren 2023. Sverige har tillsammans med Frankrike och Tjeckien arbetat fram ett gemensamt 18 månaders arbetsprogram för deras ordförandeskap. Varje land har dock sina egna prioriteringar och i december 2022 kommer de svenska prioriteringarna och arbetsprogrammet för Sveriges ordförandeskap att presenteras.

Det gavs även presentationer och hölls panelsamtal om kommuners och regioners påverkan på och delaktighet i Sveriges EU-politik. Bland annat presenterade Maria Strömvik, lektor och biträdande föreståndare för Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet, sin studie om förankring av EU-politik i Sveriges regioner och kommuner. Hon menar att det finns flertal samhälleliga, ekonomiska och demokratiska vinster med att lokala och regionala aktörer är med och formar EU:s politik och lagar. Hon menar också att det finns ett bristande kommunikation mellan den regionala och kommunala nivå mot den nationella nivån när det kommer till att svara på samråd och remisser. Det har fått som följd att den subnationella nivån i större utsträckning vänder sig direkt mot den europeiska nivån för att påverka i EU:s lagstiftningsprocess.

SKR:s Internationella dag 2022 avslutades med ett tal av Sveriges EU-minister Hans Dahlgren om EU:s betydelse för ett enat Europa. I talet lyftes att Rysslands försök att splittra EU har fått motsatt effekt och EU:s medlemsstaterna idag står mer enade än någonsin. Dahlgren tog även upp klimatkrisen och att han trots det pressade läget kände stor hoppfullhet att vi med hjälp av EU kan vända den negativa utvecklingen. Talet avslutades med en uppmaning att vi tillsammans kan öka den demokratiska delaktigheten och gemensamt se till att medborgarna inkluderas mer i EU:s framtid.

Vill du veta mer om Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd kan du läsa mer här.

Är du intresserad och vill läsa mer om Maria Strömviks rapport kan du göra det här.  

SKR har publicerat vårens upplaga av ”På gång inom EU”

Två gånger per år ger SKR (Sveriges kommuner och regioner) ut sin publikation ”På gång inom EU” som behandlar aktuella frågor i EU och områden SKR kommer att fokusera på under året. I vårens upplaga av presenterade SKR:s styrelse nio prioriterade EU-frågor som ska drivas under 2022.

Syftet med rapporten är att informera Sveriges kommuner och regioner om vad som händer och är på gång i EU. I denna upplaga skriver SKR bland annat om Sveriges ordförandeskap i EU 2023, Den gröna given, återhämtningsplanen samt demokratiutmaningar. Varje år väljer SKR ut ett antal fokusområden som är kopplade till inriktningsmålen som kongressen för SKR antagit. För varje område finns ett förväntat resultat man vill uppnå med sitt arbete.

De nio prioriterade frågorna som SKR ska arbeta med under 2022 är:

 1. Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
 2. Att bygga ett starkt socialt Europa
 3. Översyn av statsstödsregler- och riktlinjer
 4. EU:s avloppsdirektiv
 5. Ett klimatneutralt EU 2050
 6. Mobilitet och infrastruktur
 7. EU:s landsbygdspolitik
 8. EU:s läkemedelslagstiftning
 9. Digitalisering – Europas digitala decennium

Inom området ”Ett klimatneutralt EU” vill SKR se regelverk och initiativ som ger bra förutsättningar och stödjande verktyg för kommuner och regioner. Inom området ”Landsbygdspolitik” kommer man arbeta för att landsbygdspolitiken i så stor mån som möjligt integreras med regionalpolitiken samt utformas och genomförs med stort regionalt och lokalt inflytande.

Är du intresserad och vill läsa ”På gång inom EU” i sin helhet kan du göra det här.

Vårens upplaga av ”På gång inom EU” är publicerad

SKR:s styrelse har antagit åtta prioriterade EU-frågor som förbundet ska arbeta med under 2021. I tillägg har SKR även publicerat vårens upplaga av rapporten ”På gång inom EU”. I den senaste upplagan går det att läsa om EU:s återhämtningsplan och långtidsbudget 2021 – 2027, EU:s gröna giv samt EU:s nya initiativ på hälsoområdet. 

På gång inom EU ges ut av SKR två gånger per år med syfte att diskutera de viktigaste EU-frågorna som påverkar regional och kommunal nivå. I vårens upplaga går det att läsa om EU:s strategiska arbete framöver, till exempel genomförandet av EU:s återhämtningsplan, konferensen om Europas framtid och EU:s genomförande av Agenda 2030. 

På gång inom EU presenterar också de viktigaste EU-frågorna inom ett flertal områden, t.ex. digitalisering, klimat- och miljö, regional utveckling samt hälso- och sjukvårdsområdet. Det går bland annat att läsa om utvecklingen av den digitala inre marknaden, sammanhållningspolitiken 2021 – 2027 och det nya sektorsprogrammet ”EU för hälsa”. 

SKR:s styrelse har också antagit åtta prioriterade EU-frågor som förbundet ska arbeta med under 2021. De prioriterade frågorna är:

 1. EU:s migrations- och asylpakt.
 2. Den sociala dimensionen av EU genom en rättvis och inkluderande återhämtning för alla.
 3. Översyn av statsstödsregler och riktlinjer.
 4. EU:s avloppsdirektiv – bättre hänsyn till lokala förutsättningar.
 5. Ett klimatneutralt EU 2050.
 6. Mobilitet och infrastruktur.
 7. Horisont Europa.
 8. EU-kommissionens förslag till förordning om gemensam utvärdering av medicinsk teknik.

Vårens upplaga av På gång inom EU går att läsa här.

Mer information om SKR:s prioriterade EU-frågor 2021 finns här

Rapport från Sveregs webbinarium om EU:s gröna giv

Den 25 januari organiserade de svenska stads- och regionkontoren (SveReg) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i Bryssel ett webbinarium om den europeiska gröna given, EU:s nya tillväxtstrategi som också fastställer att EU ska vara klimatneutralt till 2050. Över 200 personer deltog och lyssnade till presentationer av talare från EU-kommissionen, Europaparlamentet, Sveriges ständiga representation vid EU, SKR och från ett flertal region- och stadskontor.

Webbinariet inleddes av Daniel Mes, företrädare för Frans Timmermans kabinett, vice-ordförande i EU-kommissionen och huvudansvarig för den gröna given. EU är mycket angeläget om att genomföra den gröna given och att bli den första klimatneutrala kontinenten. Pandemin och krisen som orsakas av COVID-19 visar att samhällen i framkanten av den gröna omställningen också är mer resilienta. EU har nu ett gyllene tillfälle att använda den nya långtidsbudgeten och återhämtningsinstrumenten för att skynda på den gröna omställningen, vilket även kommer öka EU:s resiliens och motståndskraft mot framtida kriser. Mes betonade också att den gröna given kommer att genomföras i praktiken av EU:s regioner och kommuner och att utan samverkan med lokal och regional nivå kommer inte EU att lyckas genomföra den gröna omställningen. 

Jytte Guteland (S), Europaparlamentariker och ledamot i Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedel fokuserade sin presentation på EU:s nya klimatlag. För att EU ska bli klimatneutralt 2050 måste vi ställa om från en stål- och kolunion till en klimatunion. Den nya klimatlagen är en inspiration för andra länder och kontinenter och det är viktigt att EU levererar en stark klimatlag. Europaparlamentets ambition är att klimatlagen ska innehålla nya och ambitiösa mål som sätter ett ökat tryck på EU att ställa om. Klimatlagen kommer däremot inte innehålla detaljstyrning, exakt hur omställningen genomförs kommer bestämmas lokalt och här har kommunerna och regionerna en mycket viktig roll att spela. 

En paneldiskussion med representanter för flera av region- och stadskontoren, där Region Värmlands Brysselkontor var representerat, diskuterade också hur den gröna given påverkar regionkontorens arbete och vilka frågor kontoren prioriterar inom ramen för den gröna given. 

Över 200 personer deltog i det mycket lyckade webbinariet. En längre återrapportering går att läsa här.  

 

På gång inom EU hösten 2020 är publicerad

Två gånger om året släpper Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en rapport där aktuella ämnen inom ramen för EU-samarbetet presenteras. I höstens nummer får läsaren ta del av förhandlingarna kring den nya långtidsbudgeten, skapandet av en ny gemensam migrationspolitik och åtgärder i kölvattnet av pandemin.

I rapporten, som publiceras en gång i halvåret, belyser SKR ett tiotal EU-politiska områden som anses påverka och vara av intresse för svenska kommuner och regioner och deras arbete. Dessutom presenterar SKR sina synpunkter och förslag till åtgärder inom ramen för respektive område, liksom hur organisationen ska verka framåt för sina medlemmars intressen.

Ett av de tio områden som SKR väljer att belysa i höstens rapport berör regionalpolitik och samarbete. Här presenteras bland annat hur det nya initiativet React-EU kommer att tillföras nästan 50 miljarder euro extra till sammanhållningspolitiken fram till 2022, via återhämtningsfonden Next Generation EU. Även innebörden av den nya Fonden för en rättvis omställning samt pågående programmeringsarbete inför kommande programperiod gällande ERUF, Interreg och ESF+ diskuteras. SKR bedömer bland annat att ESF+ 2021-2027 kommer vara av stort intresse för organisationens medlemmar, främst då den tillför medel till kompetensutveckling, omställning och därmed även regional utveckling.  

Miljö, energi och transporter är ytterligare ett område där SKR redogör för aktuella insatser. Här nämns EU:s nya klimatpakt, där SKR bland annat betonar vikten av synergier till redan existerade initiativ, exempelvis regioners pågående arbete med energi- och klimatstrategier. Vidare går det att läsa om EU:s nya livsmedelsstrategi, liksom den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi där SKR genom den Europeiska Regionkommittén avser att komma med inspel och synpunkter gällande kommissionens förslag av förändringar i lagstiftningen beträffande avfallshantering. 

Inom ramen för asyl- och migrationspolitik, vilket utgör ett av SKR:s prioriterade områden för 2020, vill SKR verka för att regeringen bidrar till att EU-länderna kommer överens om en ny migrations- och asylpakt, en jämnare fördelning av flyktingmottagandet i EU samt att ett regionalt och lokalt inflytande säkras när EU fattar beslut om asyl- och migrationsfrågor. Rapporten redogör även för några av de låsningar som finns när det gäller EU:s möjligheter att komma överens om en ny och gemensam migrations- och asylpolitik. 

Rapporten belyser även andra områden som är prioriterade av SKR under 2020, till exempel den social dimensionen i EU, översyn av statsstödsregler, EU:s avloppsdirektiv, EU:s mål om klimatneutralitet vid 2050, mobilitet och infrastruktur, EU:s forskningspolitik med det nya sektorsprogrammet Horisont Europa samt kommissionens förslag till förordning om gemensam utvärdering av medicinsk teknik.

Läs rapporten i sin helhet här.