Yttrande om aktivt och hälsosamt åldrande har antagits av den europeiska regionkommittén

Den europeiska regionkommittén (ReK) antog i oktober ett yttrande om aktivt och hälsosamt åldrande. Yttrandet har tillkommit på initiativ av Birgitta Sacrédeus, regionråd i Region Dalarna och ledamot i Regionkommittén. ReK betonar att det finns ett behov av förebyggande åtgärder och att ny teknik fyller en viktig funktion för att säkerställa ett aktivt och hälsosamt åldrande bland EU:s medborgare.

Samtliga EU-länder står inför problemet med en åldrande befolkning och 2080 beräknas andelen personer över 80 år i befolkningen öka från 5,5 % till 12,7 %. De lokala och regionala myndigheterna är av stor vikt när det handlar om att främja innovation, så äldre människor kan delta i samhället utan diskriminering och leva trygga liv av hög kvalitet.

ReK efterlyser en fast förankring av det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande i EU:s politiska prioriteringar efter 2020, som ska ha nära koppling till den digitala marknaden, målen för hållbar utveckling på hälsoområdet och den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Förtroendevalda på lokal och regional nivå efterlyser ett kraftfullt folkhälsoprogram och en prioriterad behandling i budgeten av hälsofrämjande åtgärder, förebyggande av sjukdomar och minskning av ojämlikheterna i hälsa inom ramen för EU:s forskningsprogram för perioden efter 2020.

Medlemsstater och dess regioner uppmanas av ReK att reflektera över hur hälsovårdsyrket kan göras mer attraktivt för att åtgärda bristen på arbetskraft. Kommittén föreslår ett inrättande av ett Erasmus+-program för hälso- och sjukvårdspersonal. Enligt det antagna yttrandet rekommenderas det att kommissionen samlar insatser likt detta ReK initiativ om aktivt och hälsosamt åldrande för att säkerställa effektiv samordning och insatser.

Läs hela artikeln här.

Regionkommittén söker lokala- och regionala politiker för att inrätta ett forum för integrationsfrågor

Regionkommittén trappar upp arbetet kring integration genom att presentera ett förslag och en ”intressekoll” om att skapa ett integrationsforum för lokala- och regionala politiker.

Integrationsfrågor är alltjämt ett prioriterat område för Regionkommittén. Kommittén föreslår därför att skapa ett politiskt forum som syftar till att EU:s regional- och lokalpolitiker tillsammans kan utveckla förslag om EU:s policys, agenda och finansiering angående integrationen av migranter. Följaktligen söker nu Regionkommittén efter lokala och regionala politiker som är intresserade av att vara en del av integrationsforumet.

Initiativet avser även att regionala- och lokala politiker runt om i Europa ska kunna utbyta erfarenheter och utveckla nya kunskaper kring integration. Regionkommittén menar också att forumet är till för att politiker ska kunna belysa fördelar och möjligheter med integration. Utöver kunskapsutbyten avser initiativet även att samla information om EU:s finansiella instrument om integration och hanteringen av integrationen efter 2020.

Initiativet kommer genomföras i samarbete med EU-kommissionen och ett flertal europeiska nätverk såsom, Council of European Municipalities and Regions (CEMR) och Assembly of European Regions (AER). Den officiella lanseringen av forumet beräknas till den 10 april 2019 då Regionkommittén sammanträder i Bryssel. Fram till dess önskar Regionkommittén få input om intresserade regioners prioriterade frågor och utmaningar.

Läs mer och besvara intresseformuläret här.

Regionkommittén: Regionala forsknings- och innovationsekosystem är vitala för ett innovativt Europa

I ett yttrande från Regionkommittén understryks behovet av att bättre koordinera EU:s sammanhållningspolitik med forskning- och innovationspolitiken.

Den 6:e februari antog Regionkommittén ett yttrande som argumenterar för att EU måste erkänna den viktiga roll som regionala ekosystem och innovationspunkter (eng. ”innovation hubs”) spelar för att stärka forskning och innovation i Europa. Yttrandet är framtaget av Birgitta Sacrédeus (KD) som är regionråd från Region Dalarna och ledamot i Regionkommittén.

Yttrandet argumenterar för att det behövs bättre koordinering mellan sammanhållningspolitiken och EU:s forsknings- och innovationspolicy, samt att det behövs en exakt definition av ”regionala forsknings- och innovationsekosystem” för att öka samstämmigheten mellan Horisont Europa, EU:s nästkommande sektorsprogram för forskning och innovation, och de regionala smarta specialiseringsstrategierna.

Sacrédeus menar även att EU måste bli bättre på att ta hänsyn till regionala skillnader, gällande investeringar i forskning och innovation, eftersom risken för dessa skillnader ökar då prognosen för den kommande budgeten tyder på att sammanhållningspolitiken kommer att få en minskad budget.

Yttrandet diskuterar också andra utmaningar kopplat till forskning- och innovation. Bland annat vikten av att strategiskt utnyttja lokala och regionala resurser såsom universitet, industri och samhälle för både implementering av forskningsresultat och av kunskap i samhället. Behovet av regelförenklingar för att underlätta för synergier mellan program som Regionalfonden, Horisont Europa, InvestEU och Erasmus+ är en annan diskussionspunkt i yttrandet.

Läs Regionkommitténs yttrande här.

Läs Regionkommitténs pressmeddelande här.