Rapport från Tillväxtverket om regionalt tillväxtarbete efter 2020

Tillväxtverket har sammanställt en rapport för att analysera de samhällsutmaningar och prioriteringar som är centrala för Sveriges regioner. Områden som lyfts fram är bland annat innovation, miljö och gränsöverskridande samarbete.

Som en del i arbetet med att utveckla den regionala tillväxtpolitiken fick de svenska regionerna under våren 2019 ett erbjudande från regeringen att skicka in en samlad bild av de samhällsutmaningar och prioriteringar som regionerna står inför. Resultaten har sammanställts av Tillväxtverket och presenteras i rapporten ”Regionalt tillväxtarbete efter 2020”.

Informationen som presenteras i rapporten syftar till att ge fördjupad kunskap om regionernas framtida prioriteringar inom det regionala tillväxtarbetet, EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2021-2027 och europeiskt territoriellt samarbete (Interreg). Bedömningen är att det råder förhållandevis stor enighet om samhällsutmaningar i Sveriges regioner men att det är möjligheter och resurser för att lyckas som skiljer dem åt.

Tillväxtverket lyfter fram ett flertal områden som är särskilt återkommande i regionernas redovisningar:

 • Innovation och företagande: Smart specialisering, kluster och regionala innovationssystem.
 • Attraktiva miljöer och tillgänglighet: Fortsatt aktuellt i det regionala tillväxtarbetet. Värmland omnämns som en av regionerna som fokuserar på tillgänglighet i form av fysisk och digital infrastruktur.
 • Kompetensförsörjning: Det regionala kompetensförsörjningsuppdraget bör skrivas in i förordningen om regionalt tillväxtarbete för att främja långsiktig och hållbar struktur i länen.
 • Hållbarhet: Allt större fokus i det regionala tillväxtarbetet utifrån dimensionerna av social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
 • Förändrad styrning och samverkan: Regionerna efterfrågar ökad koordinering av sektorspolitik på flera nivåer och starkare koppling till de regionala utvecklingsstrategierna.
 • Gränsöverskridande samarbete: Regelverk för EU- och nationell finansiering bör utformas för att möjliggöra gränsöverskridande samverkan.
 • Sammanhållningspolitik: Regionerna efterfrågar helhetsperspektiv, territoriell anpassning, flexibilitet och långsiktighet.

Rapporten presenterar även regionernas prioriterade frågor för sammanhållningspolitiken 2021 – 2027. Det som betonas särskilt är kapacitet inom forskning och innovation men även att miljö, energi och klimat är viktiga utvecklingsfrågor. Transportinfrastrukturen är prioriterad fråga för alla regioner och kompetensförsörjning bedöms som en av de viktigaste utmaningarna. Flera regioner, däribland Värmland, lyfter fram behovet av ett territoriellt helhetsperspektiv i synen på stads- och landsbygdsutveckling.

Läs hela rapporten här

EU-kommissionen publicerar politiska rekommendationer för EU:s nästa strategiska agenda

Enighet ger styrka. Det är budskapet som EU-kommissionen framför när EU:s framtid ska utformas i en allt mer osäker omvärld.

Med anledning av EU-toppmötet i Sibiu den 9 maj, och det kommande Europaparlamentsvalet vilket inbegriper ett ledarskapsskifte i EU:s institutioner, så har EU-kommissionen lagt fram politiska rekommendationer för EU:s nästa strategiska agenda 2019-2024.

I pressmeddelandet kommunicerar EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker att det är varje europés plikt att se till att göra dagen, morgondagen och framtiden bättre, och att det görs bäst tillsammans. Vidare belyser Junckerkommissionen att EU tillgodosett sina löften om fred, välfärd och framsteg trots ett decennium av omfattande förändringar och utmaningar.

Kommissionens politiska rekommendationer indelas utefter fem områden, vilka har tagits fram med utgångspunkt i EU:s framsteg och medborgardialoger de senaste åren.

 1. Ett EU som skyddar: Kommissionen vill bland annat fördjupa säkerhets- och försvarssamarbetet.
 2. Ett konkurrenskraftigt EU: Enligt kommissionen behöver EU snabbt modernisera och uppgradera den inre marknaden, öka investeringarna när det gäller digitalisering, forskning- och innovation, samt artificiell intelligens och se till att det sker på ett hållbart sätt med människan i fokus.
 3. Ett rättvist EU: Utveckla den sociala pelaren och utöka samarbetet inom EU för social inkludering och jämlikhet. Därtill bör EU till varje pris tillgodose upprätthållandet av rättsstatsprincipen. Kommissionen kommunicerar även att EU bör inrätta en modern och rättvis skattepolitik.
 4. Ett hållbart EU: EU måste bekämpa klimatförändringarna och rädda miljön, arbeta för förändrade konsumtions- och produktionsmönster och främja omställningen till en grön och cirkulär ekonomi.
 5. Ett inflytelserikt EU: EU ska ta tätposition och bli ledande i världen för att verka för en världsordning med FN i centrum som är baserad på konsekventa och multilaterala regler.

EU-kommissionen vill se ett mer enat, demokratiskt och starkare EU, och kommunicerar att det är dags att vi hanterar framsteg och motgångar på ett enat sätt. När det gäller den nästkommande strategiska agendan för EU, så är det respektive lands- och statschefer som tillsammans, i egenskap av det Europeiska rådet, beslutar om EU:s riktlinjer. Diskussionerna i rådet kommer ta sin utgångspunkt i EU-kommissionens politiska rekommendationer.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här.

Läs EU-kommissionens politiska rekommendationer här.