Ny presentation om handlingsplanen för cirkulär ekonomi

Den 11 mars antog EU-kommissionen en ny handlingsplan som ska ligga till grund för en cirkulär ekonomi i EU. Som en del av vårens arbete har Brysselkontorets praktikant sammanställt de viktigaste delarna av handlingsplanen i en informativ presentation.

Handlingsplanen för en cirkulär ekonomi utgör en av hörnstenarna i den europeiska gröna given som är EU:s nya tillväxtstrategi och klimatpaket för att nå en koldioxidneutral ekonomi 2050. Under våren har Brysselkontorets praktikant, Viktor Botvidsson, granskat handlingsplanen närmare och sammanställt de delar av handlingsplanen som är viktigast för kommunal och regional nivå i en presentation.

Presentationen är mycket informativ och ger en bra introduktion till handlingsplanen samt vilka framtida strategier och lagförslag som kommer att presenteras inom ramen för handlingsplanen.

Presentationen finns att laddas ner här:

Presentation – Cirkulär ekonomi 2020.

Över 100 undertecknare för återanvändning av tio miljoner ton plast i nya produkter

I december förra året lanserade EU-kommissionen Alliansen för cirkulär plast. Vid alliansens första möte i februari enades deltagarna om målet för att tio miljoner ton plast ska återvinnas i nya produkter i EU senast 2025. Nu har över 100 partner undertecknat deklarationen.

Den 20 september undertecknade över 100 privata och offentliga partner från plastvärdekedjan en deklaration som utarbetats av alliansen för cirkulär plast. Syftet med deklarationen är att stödja frivilliga insatser som främjar en välfungerande EU-marknad för återvunnen plast.

Deklarationen uppvisar hur alliansen ska nå målet om att senast 2025 varje år återanvända tio miljoner ton plast i nya produkter. Målet presenterades även av EU-kommissionen i Plaststrategin 2018. Undertecknarna utgörs av företag, affärssammanslutningar, standardiseringsorgan, forskningsinstitut samt lokala och nationella myndigheter.

För att nå målet om tio miljoner ton återanvänd plast, inget plastavfall i naturen och nolldeponering, framhålls följande åtgärder:

  • Förbättra plastprodukternas konstruktion så att de blir lättare att återvinna samt integrera mer återvunnen plast i produkter.
  • Identifiera outnyttjad potential för mer insamling, sortering och återvinning av plast i EU samt investeringsgap.
  • Ta fram en FoU-agenda för cirkulär plast.
  • Införa ett transparent och tillförlitligt övervakningssystem för att spåra alla flöden av plastavfall i EU.

Deklarationen är öppen för undertecknande på kommissionens hemsida och det finns en önskan om att offentliga myndigheter i EU undertecknar den.

Deklarationen finns att underteckna här

Läs mer om deklarationen och cirkulär plast här

SKL presenterar vårens upplaga av ”På gång inom EU” – nu även som webbsändning

Den 16 januari publicerade SKL vårens upplaga av skriften ”På gång inom EU”, som ger en inblick i aktuella EU-frågor och hur de påverkar svenska kommuner och regioner.

I vårens upplaga av ”På gång inom EU” finns information om SKL:s prioriterade EU frågor för 2019 samt information om förslagen gällande EU:s långtidsbudget 2021–2027 och EU:s vattendirektiv. I tillägg till detta presenteras även mer information om bland annat EU:s förslag att förbjuda plastartiklar för engångsbruk samt uppdateringar om den europeiska planeringsterminen och den sociala dimensionen av EU.

Under våren lanserar även SKL ett webbsänt program som även det kallas ”På gång inom EU”. Syftet med programmet är att sprida EU-kunskap och det kommer att adressera aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner. Programmet kommer att gästas av SKL:s egna experter samt utomstående gäster.

Det första avsnittet sändes den 22 januari men det går att se programmet i efterhand via SKL:s hemsida. Fokus för det första programmet var Brexit, SKL:s prioriterade EU-frågor 2019 samt EU-valet 2019. Programmet gästades av Annika Lindberg, SKL:s internationella sektion, Malin Looberger, SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitiska frågor, samt Rolf Fredriksson, journalist på SVT och Björn Källström från Europaparlamentets kontor i Sverige.

Under våren kommer ytterligare tre avsnitt att sändas, den 5 mars, 7 maj och 11 juni.

Läs vårens upplaga av ”På gång inom EU” här.

Se ”På gång inom EU” som sändes 22 januari i efterhand här.