EU-kommissionen föreslår ett europeiskt hälsodataområde

EU-kommissionen föreslår ett nytt gemensamt hälsodataområde (European Health Data Space). Det nya hälsodataområdet är en del av EU-kommissionens initiativ att skapa en europeisk hälsounion som ska förbättra EU-invånarnas hälsa samt göra EU:s sjukvård bättre och mer resilient. Initiativet är tänkt att göra det enklare för EU:s invånare att söka vård i hela EU samt förbättra utvecklingen av nya läkemedel och behandlingar.

Det nya hälsodataområdet ska ge individer bättre åtkomst till sin information och en större kontroll över vilka som kan använda den och hur. Alla i EU ska enkelt kunna komma åt sin hälsodata och kunna rätta till felaktiga uppgifter och lägga till information som saknas. Uppgifterna ska utfärdas i ett gemensamt europeiskt format som ska accepteras i alla EU-länder. Man ska även enkelt kunna få information om hur ens data används och begränsa vilka som har åtkomst till den. Dessutom ska patienter kunna dela sina uppgifter över gränserna.

EU-kommissionen vill också genom hälsodataområdet främja utvecklingen av nya läkemedel, behandlingar och sjukvårdssystem genom att tillgängliggöra hälsodata för relevanta aktörer. Att skydda patienters integritet och identitet är dock av största vikt och därmed kommer endast aktörer som kan säkerställa att informationen används i säkra miljöer för specifika ändamål kunna få tillgång till den. Dessutom kommer det inte att gå att avslöja en patients identitet och det kommer att vara förbjudet att använda uppgifterna till beslut som är till nackdel för enskilda personer. För att säkerställa detta ska en nationell myndighet inrättas i alla EU-länder som ska hantera ansökningarna från aktörer som vill ha tillgång till hälsodata.

Läs mer om förslaget om det nya europeiska hälsodataområdet här.

Läs mer om den europeiska hälsounionen och tidigare initiativ här.

EU-kommissionen presenterar förslag som lägger grunden för en ny europeisk hälsounion

I linje med de prioriteringar som presenterades av Ursula von der Leyen under hennes State of the Union-tal i september, påbörjas nu arbetet med att bygga upp en ny europeisk hälsounion som ska skydda och främja EU-medborgarnas hälsa.

De första stegen som EU-kommissionen presenterar för att förverkliga förslaget om en ny europiska hälsounion kretsar till stor del kring erfarenheterna från coronapandemin. Exempelvis vill man förstärka de EU-ramverk som är avsedda för hälsosäkerhet samtidigt som myndigheter får en starkare och betonad roll i att hantera och mobilisera insatser vid hälsokriser. Tanken är även att samordningen av hälsoinsatser ska förbättras mellan EU:s olika instanser och myndigheter.  

I förslaget till ny hälsounion föreslås en ny förordning om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa. Inom ramen för detta finns förslag för stärkt beredskap där EU-kommissionen tillsammans med medlemsländerna bör arbeta fram och presentera en ny plan för EU:s beredskap mot hälsokriser och pandemier, vilken i sin tur ska lägga grunden för rekommendationer som varje medlemsland kan inkludera i nationella planer för hälsosäkerhet.

Den nya förordningen innehåller även åtgärder som ska förbättra insamlingen av hälsodata från respektive medlemsland. Förslaget innebär att medlemsländerna i högre utsträckning måste dela med sig av information kopplat till exempelvis antalet sjukvårdsplatser, tillgången till specialiserad behandling och intensivvårdskapacitet samt andelen medicinskt utbildad personal inom hälso- och sjukvårdssystemen. Förordningen ska göra det enklare att utlysa ett EU-omfattande hälsonödläge, vilket kan tas i bruk för att påskynda samordningen av insatser i händelse av kris.

Under krisen har EU-kommissionen identifierat betydelsen av det Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och den Europeiska läkemedelsmyndigheten och deras roller i att hantera pandemin. Därför innehåller den nya förordningen även förslag som stärker dessa myndigheter, bland annat genom utökade mandat för epidemiologisk övervakning, bättre kapacitet för mobilisering av specialistgrupper som kan placeras lokalt för att stödja lokala hälsoinsatser, fler möjligheter för att förebygga brist på läkemedel och medicinska produkter samt bättre övervakning i processer för framtagande av vaccin.  

Läs mer om EU-kommissionens förslag till ny hälsounion här.