Nytt åtgärdspaket ska underlätta bankers utlåning

EU-kommissionen har beslutat om ett nytt åtgärdspaket för att minska de ekonomiska effekterna orsakade av coronaviruset. Denna gång syftar åtgärderna till att säkerställa bankernas fortsatta möjligheter till utlåning i hela EU.

EU-kommissionen betonar i sitt åtgärdspaket att europeiska banker och tillsynsmyndigheter i händelse av ekonomisk kris har en större flexibilitet att agera ansvarsfullt, framförallt genom att säkerställa tillgången på likvida medel för hushåll samt små och medelstora företag. För att mildra virusets ekonomiska effekter presenteras därför åtgärder som kan säkerställa bankernas möjligheter till fortsatt utlåning.

Åtgärdspaketet innefattas dels av ett nytt tolkningsmeddelande. Syftet med detta är att det ska förtydliga vilka regler som gäller beträffande redovisning och tillsyn, samtidigt som banker och långivare uppmuntras till att utnyttja den flexibilitet som finns inom ramen för dessa regelverk. Banker uppmanas även till ett ansvarsfullt agerade, exempelvis genom att avstå från aktieutdelningar till ägare under krisen.

En annan del av åtgärdspaketet innefattar riktade ändringar av befintliga bankregler. Tanken är att förändringarna ska kunna maximera bankernas förmåga att låna ut pengar och samtidigt utstå förluster. Tillfälliga åtgärder görs också för att bankerna ska kunna åtnjuta offentliga garantier på ett smidigt sätt men också för att uppmuntra utlåning av medel till anställda, företag och infrastrukturprojekt.

Kommissionen har sedan tidigare understrukit vikten av att EU:s åtgärder under krisen sker på ett samordnat sätt. För att skapa lika villkor för företagen under krisen ämnar därför kommissionen att arbeta tätt tillsammans med den europeiska finanssektorn med syftet att hitta fler lösningar som kan komma företag och hushåll till del.

Läs mer om EU-kommissionens åtgärdspaket för ökad utlåning under krisen här.

Satsningar på kompetens och utbildning i nytt europeiskt pilotprojekt

EU-kommissionen och Europeiska investeringsfonden (EIF) lanserar ett nytt pilotprojekt med garantier motsvarande 50 miljoner euro som kan användas för att finansiera investeringar i utbildning, fortbildning och kompetenshöjande insatser.  

Syftet med pilotprojektet är att det ska fungera som ett instrument som kan finansiera kompetenshöjande åtgärder och utbildning bland företag, studerande och olika utbildningsorganisationer. Förhoppningen är att detta i förlängningen ska kunna underlätta för människors inträde på arbetsmarknaden, samtidigt som det svarar upp mot den europeiska ekonomins föränderliga och flexibla behov.

Initiativet beskrivs även som viktigt apropå rådande situation där coronapandemin försatt Europa i en svår ekonomisk situation. Genom pilotprojektet vill man skapa incitament som kan stödja företag och studerande, som i sin tur kan bidra till att den ekonomiska återhämtningen efter krisen påskyndas och underlättas. Medlen beskrivs också som viktiga för att EU ska kunna fortsätta vara en ledande aktör på den globala arenan när det gäller teknisk utveckling, samtidigt som kunskapsekonomin kan fortsätta att utvecklas.

Det avsätts 50 miljoner euro, med stöd från Europeiska investeringsfonden för strategiska investeringar (Efsi), för garantierna under pilotfasen. Totalt hoppas man att garantierna ska kunna mobilisera resurser motsvarande 200 miljoner euro i finansiering. De finansinstitut och utbildningsaktörer som är intresserade av att bli finansförmedlare i och med garantierna kan svara på den öppna intresseanmälan som EIF utlyst. Det är EIF som väljer ut och hanterar valet av finansförmedlare.

Vidare kommer EIF att erbjuda finansförmedlare, exempelvis banker, universitet och yrkeshögskolor, en kostnadsfri garanti för första förluster om de bygger upp nya portföljer med lånefinansiering till studerande och företag. Med medlen kommer företagen och de studerande ha möjligheter att finansiera exempelvis lån, uppskjutna betalningar och inkomstrelaterade lån. Pilotprojektet kommer testas under 2020 med målet att bli ett permanent verktyg inom ramen för EU:s kommande flerårsbudget 2021-2027.

Läs mer om pilotprojektet här.