EU-kommissionen publicerar politiska rekommendationer för EU:s nästa strategiska agenda

Enighet ger styrka. Det är budskapet som EU-kommissionen framför när EU:s framtid ska utformas i en allt mer osäker omvärld.

Med anledning av EU-toppmötet i Sibiu den 9 maj, och det kommande Europaparlamentsvalet vilket inbegriper ett ledarskapsskifte i EU:s institutioner, så har EU-kommissionen lagt fram politiska rekommendationer för EU:s nästa strategiska agenda 2019-2024.

I pressmeddelandet kommunicerar EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker att det är varje europés plikt att se till att göra dagen, morgondagen och framtiden bättre, och att det görs bäst tillsammans. Vidare belyser Junckerkommissionen att EU tillgodosett sina löften om fred, välfärd och framsteg trots ett decennium av omfattande förändringar och utmaningar.

Kommissionens politiska rekommendationer indelas utefter fem områden, vilka har tagits fram med utgångspunkt i EU:s framsteg och medborgardialoger de senaste åren.

  1. Ett EU som skyddar: Kommissionen vill bland annat fördjupa säkerhets- och försvarssamarbetet.
  2. Ett konkurrenskraftigt EU: Enligt kommissionen behöver EU snabbt modernisera och uppgradera den inre marknaden, öka investeringarna när det gäller digitalisering, forskning- och innovation, samt artificiell intelligens och se till att det sker på ett hållbart sätt med människan i fokus.
  3. Ett rättvist EU: Utveckla den sociala pelaren och utöka samarbetet inom EU för social inkludering och jämlikhet. Därtill bör EU till varje pris tillgodose upprätthållandet av rättsstatsprincipen. Kommissionen kommunicerar även att EU bör inrätta en modern och rättvis skattepolitik.
  4. Ett hållbart EU: EU måste bekämpa klimatförändringarna och rädda miljön, arbeta för förändrade konsumtions- och produktionsmönster och främja omställningen till en grön och cirkulär ekonomi.
  5. Ett inflytelserikt EU: EU ska ta tätposition och bli ledande i världen för att verka för en världsordning med FN i centrum som är baserad på konsekventa och multilaterala regler.

EU-kommissionen vill se ett mer enat, demokratiskt och starkare EU, och kommunicerar att det är dags att vi hanterar framsteg och motgångar på ett enat sätt. När det gäller den nästkommande strategiska agendan för EU, så är det respektive lands- och statschefer som tillsammans, i egenskap av det Europeiska rådet, beslutar om EU:s riktlinjer. Diskussionerna i rådet kommer ta sin utgångspunkt i EU-kommissionens politiska rekommendationer.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här.

Läs EU-kommissionens politiska rekommendationer här.