Första antagningsomgången av pilotprogrammet Women TechEU klar

Den 1 mars presenterade EU-kommissionen de första deltagarna i det nya programmet, Women TechEU. Programmet är ett initiativ för att främja kvinnor inom innovations- och teknikbranscher. Det fanns ett stort intresse att vara med och 50 företag ledda av kvinnor inom sektorer såsom hälsa, teknik, AI, miljö samt transport har valts ut att delta. Projekten startar under våren och förväntas pågå i max ett år.

Women TechEU är ett nytt initiativ från EU-kommissionen som på olika sätt ska stötta kvinnliga innovatörer och hjälpa dem att utveckla sina företag. Programmet finansieras genom Horisont Europa, EU:s program för forskning och innovation, och syftar till att öka andelen kvinnor inom innovationssektorn. De företag som antas till programmet får 75 000 euro som ska användas för att hjälpa dem under den tidiga innovationsprocessen. Enligt Europeiska innovationsrådet finns det stora ojämlikheter inom tekniksektorn och många kvinnor möter mer motstånd än deras manliga konkurrenter. Deltagarna i Women TechEU får därför även tillgång till ett mentorprogram för personlig utveckling. Programmet erbjuder även deltagarna möjligheten att träffa varandra för att utbyta erfarenheter och skapa nätverk.  

Detta nya program kan vara av intresse för värmländska aktörer i framtiden och kan bidra till att uppnå målen om innovation i Värmlandsstrategin. Ett diversifierat och jämställt arbetsliv är, enligt Värmlandsstrategin, en viktig pusselbit i att skapa en attraktiv region. Enligt strategin är även en ökad europeisk samverkan önskvärt för en stärkt förnyelseförmåga och ökad konkurrenskraft.

Vad händer nu?

På grund av den stora efterfrågan att vara med i programmet har EU-kommissionen valt att utöka det och skjuta till ytterligare 10 miljoner euro för nästa ansökningsomgång som ska öppna under 2022. Programmet riktar sig endast till kvinnor och sökande ska vara grundare eller medgrundare till ett nystartat företag inom innovationssektorn. Företaget ska ha funnits i åtminstone 6 månader vid ansökan och vara etablerat i EU eller något av Horisont Europas samarbetsländer.  

Läs mer på EU-kommissionens hemsida här.

Läs mer om programmet Women TechEU här.

Cellcomb i Säffle får EU-medel från Europeiska innovationsrådet

EU-kommissionen implementerar sedan 2017 pilotfasen av europeiska innovationsrådet (European Innovation Council – EIC). Den 5 december presenterade kommissionen nyheten att 75 små- och medelstora företag i EU tilldelas €278 miljoner genom EIC. Ett av företagen som erhåller finansiering är Cellcomb från Säffle.

Europeiska innovationsrådet syftar till att stödja innovation, entreprenörer, små och medelstora företag samt forskare i deras arbete med att skala upp nya, banbrytande innovationer. Detta görs genom att samla finansiering, strategisk rådgivning samt möjligheter att skapa nätverk inom ett samlat ramverk. EIC ska bidra till att identifiera och snabbt finansiera riskfyllda innovationer med stor potential för att skapa helt nya marknader. Det ska ge direkt stöd till innovatörer genom två huvudsakliga finansieringsinstrument:

    1. Ett för tidiga stadier i processen (Pathfinder), och
    2. Ett för utveckling och marknadslansering (Accelerator).

I den största finansieringsrundan hittills för Europeiska innovationsrådets instrument Accelerator har 75 nystartade företag och små och medelstora företag valts ut. På listan över företag som valts ut för finansiering finns det värmländska företaget Cellcomb från Säffle. Detta är första finansieringsrundan där ”blandad finansiering” erbjuds, där en mycket högre finansieringsnivå tillåts och sträcker sig upp till 17,5 miljoner euro per företag. Den blandade finansieringen innebär att företagen kan få både ett bidrag och en direkt kapitalinvestering.

Företagen som valts ut för stöd från EIC Accelarator-piloten kommer från 15 medlemsländer och ytterligare fem associerade länder. De länder som erhållit det mest omfattande stödet är Frankrike, Israel, Schweiz och Tyskland. Efterfrågan på blandad finansiering har visat sig stark och indikerar att den nya finansieringsmodellen och samarbetet med EU är attraktivt för företag.

Bortom det ekonomiska stödet kommer det även finnas coaching, nätverk och accelerationstjänster för företagen att tillgå inom initiativet. EU-kommissionen har dessutom föreslagit att upprätta ett permanent EIC som en del av nästa forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa.

Ta del av listan över företag som valts ut för finansiering här.

Läs mer om EIC-piloten här.

Läs hela artikeln här.