EU-kommissionen presenterar en ny kartläggning av ungas engagemang och en ny ungdomsplattform

EU-kommissionen har genomfört en enkät om ungas engagemang i demokratin samt lanserat en ny ungdomsplattform. Enkäten visar bland annat på att ungas engagemang i demokratin och civilsamhället ökar och att idag är en majoritet av EU:s unga aktiva i någon form av ungdomsorganisation. Den nya plattformen, Voice of Vision, ska ge unga en möjlighet att tycka till om de olika områden som EU arbetar med. Initiativen ligger i linje med prioriteringarna för Europaåret för unga 2022 och Konferensen om Europas framtid.

Utöver att kartlägga ungas engagemang har enkäten även undersökt vilka prioriteringar som unga anser EU ska ha och vad de vet om EU:s ungdomsprogram. Enkäten visar att unga anser att EU:s viktigaste uppgift ska vara att bevara fred i Europa men även att bekämpa fattigdom, öka jobbmöjligheterna och motverka klimatförändringarna. Enkäten undersökte även ungas kunskap om Erasmus+, EU:s ungdomsprogram. Det visade sig att mer än hälften känner till programmet och dess möjligheter. I Sverige var det dock endast var fjärde som svarade att de kände till Erasmus+.  

Den nya plattformen, Voice of Vision, som EU-kommissionen har lanserat syftar till att göra det enklare för unga att göra sin röst hörd på EU-nivå. På plattformen kan unga skicka in röstmeddelande samt komma med synpunkter och idéer om hur EU borde arbeta och med vad. Plattformen är ett initiativ inom Europaåret för unga 2022 men tanken är att den ska leva vidare efter årets slut. Den ska fortsätta att vara en plats där unga kan uttrycka sina åsikter och vara med och påverka EU:s framtid.

Läs mer om enkäten och plattformen på EU-kommissionens sida här.

Vill du spela in eller lyssna på ungas åsikter hittar du Plattformen Voice of Vision här.  

Satsning från kommissionen på bättre och mer inkluderande volontärarbete för unga

I början av januari lanserade kommissionen ett av de första initiativen för Europaåret för ungdomar 2022, en satsning på ungas möjligheter till volontärarbete. Med detta förslag vill man underlätta för unga och få fler att engagera sig i gränsöverskridande volontärarbete.

Kommissionen ser ett flertal fördelar med ökat volontärarbete bland unga, både för individen och för samhället. Att arbeta som volontär är en form av kompetensutveckling och ger unga människor möjlighet till personlig utveckling. Enligt kommissionen är volontärarbete inte bara utvecklande för individen utan även positivt för samhället i stort. Kommissionen menar även gränsöverskridande volontärarbete bland unga bidrar till ett mer inkluderande och solidariskt Europa. Det finns även ett växande intresse bland unga européer att arbeta som volontärer, vilket kommissionen uppmärksammar med detta förslag.

Kommissionen har flera mål med förslaget. Det ska bidra till att fler inkluderas och att kvaliteten höjs på de volontärsmöjligheter som finns idag. Arbetet som volontär ska bli tryggare, mer rättvist och hållbart. Förslaget kommer att främja innovation till alternativa upplägg och former som finns för volontärarbete samt fler digitala möjligheter till volontärarbete. Dessutom är det ett större fokus på projekt och verksamheter som arbetar med klimat- och miljörelaterade utmaningar. De uppdaterade målsättningarna bygger på kunskap och erfarenheter från Europeiska solidaritetskåren, ett sektorsprogram som arbetar med gränsöverskridande volontärarbete, samt från lärdomar om volontärarbete som har framkommit under Covid-19-pandemin. Det är medlemsländerna och andra aktörer som ska säkerställa att volontärarbete blir möjligt för alla, även för de med sämre förutsättningar.

För Värmland har förslaget en tydlig koppling till insatsområdena i Värmlandsstrategin, bland annat ”Förbättra livsvillkoren” och ”Höja kompetensen”. Mer specifikt är förslaget kopplat till målen att förbättra den sociala sammanhållningen, öka utbildnings- och kompetensnivå samt bättre kompetensmatchning.

Vad händer nu?
Förslaget från kommissionen måste nu antas av alla medlemsländer. Åtgärderna är tänkta att implementeras med hjälp av verktyg som finns i EU:s ungdomsstrategi och sektorsprogram, bland andra Erasmus+ samt Europeiska solidaritetskåren. Även om förslaget ännu inte är antaget av alla medlemsländer än finns det medel att söka för att genomföra projekt kopplat till ungas möjligheter till volontärarbete utomlands. Programmet Europeiska solidaritetskåren har exempelvis en total budget på 138 miljoner att dela ut under 2022 till individer som vill genomföra utbyten och till organisationer som tar emot volontärer.

Läs mer om förslaget här.  

Lär mer om Europeiska solidaritetskåren på Region Värmland European Office hemsida här.

2022 blir Europaåret för ungdomar

Under State of the European Union-talet meddelande EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen att 2022 blir europaåret för ungdomar. Den 14 oktober antog kommissionen det formella förslaget och ska nu arbeta för att ge ungdomar fler och bättre möjligheter. Syftet med Europaåret är att lyfta fram ett visst tema, stimulera till debatt och förändra attityder. 2021 är Europaåret för järnväg.

Enligt EU-kommissionens ungdomsrapport drabbades ungdomars utbildning, sysselsättning och psykiska hälsa hårt av covid-19 pandemin. EU-kommissionen menar att ungdomars vision, engagemang och deltagande behövs för att bygga ett bättre Europa. “Vi måste lyssna på ungdomarna”, sade von der Leyen.

Tillsammans med Europaparlamentet, medlemsstaterna, regionala och lokala myndigheter, berörda parter och ungdomarna ska EU-kommissionen:

  • Uppmärksamma och stödja den generation som har påverkats mest under pandemin och ge dem nytt hopp, ny kraft och framtidstro. EU-kommissionen vill belysa hur den gröna och den digitala omställningen kan erbjuda nya perspektiv och möjligheter.
  • Engagera ungdomar som har sämre förutsättningar, är från utsatta grupper eller från avlägsna områden att bli aktiva medborgare och agera för en positiv förändring.
  • Främja möjligheter som EU:s politik står för och stödja ungdomars personliga, sociala och yrkesmässiga utveckling.
  • Hämta inspiration från unga människors handlingar, visioner och insikter för att stärka det gemensamma EU-projektet med hjälp av konferensen om Europas framtid.

Vad händer nu?

Kommissionen håller nu på att utforma ett aktivitetsprogram och alla berörda parter kommer att kunna lämna in idéer och förslag. Under kommande dagar ska EU-kommissionen lansera en särskild undersökning på ungdomsportalen. Parlamentet och rådet ska nu diskutera förslaget och man hoppas sedan att aktiviteter kan inledas i januari 2022.

Läs mer om Europaåret för ungdomar här.

Läs mer om EU-kommissionens ungdomsrapport här.

Ungdomsportalen hittar ni här.