Nya EU-rekommendationer till framväxten av industriella värdekedjor

Kommissionen har publicerat rekommendationer för att stärka EU:s konkurrenskraft och globala ledarskap inom ett flertal industrisektorer. Rekommendationerna avser bland annat smart hälsa, digital industri och IT-säkerhet. Behovet av åtgärder såsom kraftsamling på olika nivåer och kartläggning av kompetens lyfts även fram i rapporten. 

Den 5 november publicerade EU-kommissionen rekommendationer som ämnar stärka EU:s konkurrenskraft och globala ledarskap inom industrisektorer som är inriktade på strategi och framtid. Rekommendationerna innefattar följande områden:

 • Rena uppkopplade och självkörande bilar
 • Smart hälsa
 • Koldioxidsnål industri
 • Vätgasteknik och vätgassystem
 • Digital industri (Internet of things)
 • IT-säkerhet

EU:s institutioner har ett gemensamt intresse för att främja innovativa europeiska forskningsprojekt. Eftersom dessa projekt medför potentiella risker eftersträvas gemensamma, väl samordnade insatser och gränsöverskridande investeringar av medlemsländers myndigheter och industriföretag. Jobb och tillväxt skapas mellan sektorer och regioner genom gemensamma satsningar på EU:s starka sidor och i förlängningen stärks EU:s roll på den globala arenan.

Förutom rekommendationerna för respektive värdekedja presenteras även övergripande åtgärder i rapporten. Åtgärderna lyder enligt följande:

 • Kraftsamling av offentliga och privata resurser på EU-nivå, nationell nivå och regional nivå: där EU bör samordna de gemensamma investeringarna och inledningsvis fokusera på spridning och kommersialisering av nya tekniker.
 • Fördjupning och integrering av den inre marknaden: Genom lagstiftning och nya standarder.
 • Kartläggning och utveckling av den kompetens som krävs i de olika värdekedjorna.
 • Ökad dynamik i EU:s innovationssystem: Med fokus på regionala styrkor och partnerskap mellan offentlig och privat sektor.
 • Fastställande av en styrningsprocess: I syfte att övervaka tekniska och industriella förändringar, identifiera nya strategiska värdekedjor och utvärdera framstegen i arbetet med dessa värdekedjor.

Rapporten utgår från Junckerkommissionens arbete med att stärka den industriella basen i EU och kommer även att bidra till nästkommande kommissionens arbete med en ny långsiktig strategi för EU:s industriella framtid.

Läs pressmeddelandet här

Läs hela rapporten om värdekedjorna här