Intresseanmälan att delta i klimatanpassningsmissionen öppen

Nu är intresseanmälan öppen för att delta i EU-kommissionens initiativ Missionen för klimatanpassning. Klimatanpassningsmissionen är en av fem missioner inom sektorsprogrammet Horisont Europa som är ett arbetssätt att hitta innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Genom att delta i den här missionen får en region eller kommun ta del av olika former av stöd för att bli klimatresilienta till 2030.

Klimatanpassningsmissionens mål är att hjälpa minst 150 regioner och kommuner att bli klimatresilienta till 2030. Att ett samhälle är resilient innebär att det kan stå emot förutsedda och oväntade hot som kan uppstå i samband med klimatförändringarna. Det är både fysiska hot, såsom skogsbränder och extremväder, men även sociala och ekonomiska effekter av dessa hot vilket kan vara migrationsströmmar eller ekonomiska förluster inom sektorer såsom turism eller jordbruk. Syftet med missionen är att möjliggöra för organisationer på lokal och regional nivå att anpassa sig då de är enligt EU-kommissionen bäst lämpade att utveckla och implementera nya lösningar som passar deras lokala förhållanden.

Missionen för klimatanpassning har nu öppnat en undersökning för att kartlägga de regionala och lokala förutsättningarna, hoten och möjligheterna när det gäller klimatanpassning. I undersökningen är det frågor om exempelvis storlek på området man representerar, de främsta fysiska, sociala och ekonomiska hoten man uppskattar området står inför kopplat till klimatförändringarna, samt om organisationen har en befintlig riskbedömning eller genomfört några åtgärder. Utöver den grundläggande informationen om organisationen och området ska man beskriva hur man tror att Klimatanpassningsmissionen kan bidra till att regionen eller kommunen uppnår deras klimatanpassningsmål.

Att delta i Klimatanpassningsmissionen innebär att organisationen även får tillgång till Mission Implemention Platform som ska lanseras i början av 2023. Plattformen kommer innehålla erfarenheter från deltagare, information om lyckade projekt som genomförts, metoder och verktyg för klimatriskbedömningar samt olika former av nätverksmöjligheter och stöd. Exempelvis kan en organisation få stöd i hur de kan implementera andra regioners lärdomar och den senaste forskningen om klimatanpassning i deras region. Organisationen får även tillgång till stöd kring dialog och integrering av medborgare, samt råd och information om möjliga offentliga och privata finansieringsstöd som finns kopplat till klimatanpassning. 

Läs mer och gör intresseanmälan här.

Vi har tidigare rapporterat om missionerna vilket du kan läsa om här.

EU-kommissionens fem nya missioner för ett bättre Europa

Inom sektorsprogrammet Horisont Europa har EU-kommissionen föreslagit fem så kallade EU-missioner som ska lösa särskilda samhällsutmaningar som Europa står inför. De nya missionerna är ett nytt arbetssätt inom EU:s sektorsprogram och ska ta itu med stora samhällsutmaningar för att uppnå mål inom hälsa, miljö och klimat och på lång sikt bidra till ökad livskvalitén för EU:s invånare.

Missionerna är en nyhet för den här programperioden 2021–2022 och är utformade med en samarbetsstruktur med syfte att uppnå specifika mål inom en fast tidsram. Målet med missionerna är att hitta nya lösningar på globala och europeiska samhällsutmaningar. EU-missionen omfattar flera olika instrument, affärsmodeller samt offentliga och privata investeringar med samarbete på EU-, nationell, regional och lokal nivå. Missionerna kommer att föra samman flera av kommissionens avdelningar och ledas av fem utvalda generaldirektörer för respektive mission. Arbetet med missionerna får även stöd av nio kommissionärer. Genom missionerna kommer även EU-kommissionen samarbeta med regioner, städer och andra organisationer. EU-missionerna presenterades den 22 september.

De förslagna EU-missionerna kommer att fokusera på:

  1. Klimatanpassning som ska bidra till att minst 150 europeiska regioner blir klimattåliga senast 2030
  2. Cancer som ska bidra till att förbättra livet för över tre miljoner människor genom att förebygga cancer och ta fram botemedel som ska hjälpa människor att leva längre
  3. Hav och vatten som ska bidra till att återställa hav och vatten senast 2030
  4. Klimatneutrala och smarta städer som ska bidra till att 100 städer blir klimatneutrala och smarta senast 2030
  5. Den europeiska marken som ska skapa 100 levande laboratorier och fyrtornsprojekt som ska leda till en enklare övergång till friska europeiska marker senast 2030

EU-missionerna kan komma att bidra till regional utveckling. En av de mer intressanta missionerna för Region Värmland är den som handlar om klimatanpassning som bara regioner och städer kan bli del av. Målsättningen för missionen för klimatanpassning är att bygga motståndskraft, snabba på övergången till en motståndskraftig framtid och förbereda Europa på klimatstörningar.

Vad händer nu?

Arbetsprogrammen publiceras i slutet av december. De första utlysningarna beräknas öppna i januari och stänga i april 2022. Kontraktsskrivning och projektstart för missionerna beräknas ske under fjärde kvartalet 2022.  

Läs mer om EU-missionerna här.

Frågor och svar hittar ni här.

Faktablad om EU-missionerna hittar ni här.

Läs mer om Klimatanpassningsmissionen här.