EU-kommissionens tre digitala arbetsprogram

Den 10 november antog EU-kommissionen tre nya arbetsprogram inom programmet för ett digitalt Europa. Syftet med arbetsprogrammen är att de ska främja den digitala omställningen och inkluderar bland annat satsningar på cybersäkerhetsmetoder samt digitala innovationsknutpunkter. Arbetsprogrammen får nästan två miljarder euro i finansiering.

De nya arbetsprogrammen ska bidra till att målen i EU:s digitala decennium, EU-kommissionens vision för ett digitaliserat europeiskt samhälle, ska uppnås senast 2030. Kommissionens huvudarbetsprogram omfattar höga investeringar inom artificiell intelligens (AI), molnteknik och dataområden samt avancerade digitala färdigheter. I samband med lanseringen av arbetsprogrammet för det digitala Europa, offentliggjorde kommissionen ytterligare två delarbetsprogram som ska fokusera på cybersäkerhetsmetoder samt ett nät av europeiska digitala innovationsknutpunkter.

För att uppnå målen i arbetsprogrammet för digitala Europa föreslår EU-kommissionen att investeringar görs inom följande områden:

  • Gemensamma dataområden som underlättar datautbyte över gränserna för företag och offentliga sektorn.
  • Testanläggningar för AI-baserade lösningar som ska hantera viktiga samhällsutmaningar, exempelvis klimatförändring och hållbar hälso- och sjukvård.
  • Kurser på avancerad nivå i avancerad digital teknik för att öka kompetensen för små och medelstora företag i Europa.

Utöver dessa satsningar inkluderar delarbetsprogrammet för cybersäkerhet finansiering av utvecklingen och användningen av kunskaper inom cybersäkerhetsnivån. Programmet kommer omfatta investeringar i uppbyggnad av cybersäkerhetsutrustning, verktyg och datainfrastruktur. Det kommer även inrättas ett nät av europeiska digitala innovationsknutpunkter som ska erbjuda tillgång till testning av teknik samt ger stöd till den digitala omställningen av förvaltningar på regional och lokal nivå.

Vad händer nu?
Ansökningsomgången inom programmet för ett digitalt Europa offentliggörs i slutet av november. Det tillkommer även ett flertal ansökningsomgångar under 2022. Regioner och andra aktörer som arbetar med den digitala omställningen har möjlighet att ansöka om medel för projekt.

Läs mer om programmet för ett digitalt Europa här.

Region Värmland European Office har tidigare rapporterat om EU:s digitala decennium, läs den artikeln här.

En europeisk digital identitet

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till ram för en europeisk digital identitet. Den digitala identiteten ska fungera likt det svenska BankID med ytterligare funktioner. Syftet är att förenkla delning av personlig information, elektroniska handlingar och identitet över hela EU. Initiativet är ett steg på vägen mot EU-kommissionens målsättning det Digitala Europa 2030.

Den digitala identiteten ska skydda personliga data bättre. Användarna kommer ha mer kontroll över vilken data som delas, när data delas och vem som har tillgång till den. Olika typer av uppgifter ska kunna delas med identiteten. Från den elektroniska plånboken ska utbildningsbevis, körkort och bankkonton gå att dela med tredje parter. Förslaget är också en del av EU-kommissionens initiativ ”Den digitala kompassen” som omfattar ett antal delmål om den europeiska digitala identiteten.

Den digitala identiteten ska vara frivillig och finnas tillgänglig för alla som vill använda den. EU-kommissionen har dock som ambition att den ska användas brett av EU:s medborgare, invånare och stora företag.  Större plattformar kommer åläggas att acceptera den europeiska identiteten för att t.ex. verifiera ålder.

Nästa steg är genomförandet av förslaget. EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna att ta fram en gemensam verktygslåda för en digital identitet innan september 2022.

Läs mer om den europeiska digitala identiteten här.

Vi har tidigare rapporterat om Digitala Europa 2030, läs den artikeln här.

Praktikantrapport: Små- och medelstora företags möjligheter att få EU-medel för digitalisering

En förutsättning för ett växande och hållbart företagande är att små- och medelstora företag anpassar sig efter den globala utvecklingen och den digitala övergången. Syftet med rapporten är att kartlägga EU:s finansiella stöd till små- och medelstora företag med en särskild inriktning på digital utveckling.

Rapporten utgörs av två beståndsdelar där den första delen är inriktad på strategier och policy. Inledningsvis beskrivs Region Värmlands arbete inom regional utveckling och näringslivsfrågor. Därefter presenteras den tidigare EU-kommissionens prioritering ”Den digitala inre marknaden”, Sammanhållningspolitikens tematiska mål om att främja konkurrenskraften hos små och medelstora företag och därefter den nyligen tillträdda EU-kommissionens prioritering om ”Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern”.

Den andra delen av rapporten kartlägger de EU-program som har en inriktning på små- och medelstora företag och digitalisering. Både pågående och framtida program inkluderas mot bakgrund av att den nya EU-kommissionen nyligen tillträdde och på grund av att nästkommande programperiod 2021-2027 snart inleds.

Programmen som lyfts fram i rapporten är enligt följande:

  • COSME (EU:s program för små och medelstora företag)
  • Digitaliseringspilot för små och medelstora företag under COSME-lånegarantifaciliteten
  • Horisont 2020 – EIC Accelerator Pilot
  • Horisont Europa (2021-2027)
  • Digitala Europa (2021-2027)
  • Inre marknadsprogrammet (2021-2027)
  • InvestEU (2021-2027)

Genomgående i texten har även projektexempel och faktarutor placerats ut för att visa på bredden av projekt som har beviljats EU-medel inom programmen. Rapporten innefattar även exempel på nätverk och utmärkelser som knyter an till utvecklingen av små- och medelstora företag. Under sammanfattningen har även olika länkar till information, guider och rådgivning listats för de företag som är intresserade av stöd i sin ansökningsprocess.

Läs hela praktikantrapporten här.