Kommissionen lanserar ett samråd om Digitala Europas utformning

Utvecklingen av det nya programmet för ett Digitalt Europa fortgår. Nu öppnar Kommissionen ett samråd där intressenter kan göra sina röster hörda och påverka utformningen av programmets två första år. 

Sektorsprogrammet Digitala Europa planeras för tillfället av Kommissionen och innefattar investeringar på 9,2 miljarder euro under perioden 2021 – 2027. Under perioden kommer programmet att investera i digitala teknologier som kan utgöra stora skillnader för Europas medborgare och företag. Programmet främjar innovativa digitala teknologier och arbetar efter fem särskilda nyckelområden:

 • Superdatorer
 • Artificiell Intelligens
 • Cybersäkerhet
 • Avancerad digital kompetens
 • Säkerställa en bred användning och etablering av digital teknik i ekonomin och samhället, i linje med Europas hållbara mål och värderingar.

Programmets mål är att stärka Europas konkurrenskraft i den globala digitala ekonomin och att höja den teknologiska självständigheten. Digitala Europa skapar en unik möjlighet för EU att investera i nödvändiga digitala kapaciteter, något som en enskild medlemsstat inte kan implementera på egen hand. Som en del av programmets utformning efterfrågar nu Kommissionen vad samhällen och företag i Europa bedömer som de viktigaste punkterna för programmets utformning. Därför har ett samråd lanserats online där intressenter, inklusive regionala och lokala aktörer, kan göra sina röster hörda. Ta chansen att påverka programmet innan samrådet stänger den 25 oktober.

Resultaten kommer att sammanställas till ett utkast som sedan finns att tillgå online. Underlaget kommer sedan att forma arbetsprogrammet och ansökningsomgångar för programmets två första år (2021 – 2022).

Läs mer om samrådet här och svara på enkäten här

Läs mer om programmet för ett Digitalt Europa här

 

Ny rapport belyser hur det regionala utvecklingsarbetet kan växlas upp med EU-medel 2021 – 2027

I rapporten ”Nya förutsättningar för regional utveckling”, presenterar forsknings- och innovationsnätverket för de svenska region- och stadskontoren i Bryssel den föreslagna långtidsbudgeten och dess delar med bäring på forsknings- och innovationsarbete.

I skrivande stund pågår förhandlingar inom och mellan de lagstiftande församlingarna gällande EU:s nästa långtidsbudget. Rapporten sammanfattar EU-kommissionens förslag till långtidsbudget och presenterar de viktigaste förändringarna från ett regionalt och lokalt forsknings- och innovationsperspektiv, med fokus på förslagen gällande bl.a. Regionalfonden, Horisont Europa, Digitala Europa och InvestEU.

Rapporten har tagits fram av handläggarna med ansvar för bevakning av forsknings- och innovationsfrågor, som arbetar på de svenska regionernas Brysselkontor. Rapporten diskuterar bl.a: 

 • En växande betydelse för smart specialisering i nästa programperiod
 • Från förhandsvillkor gällande smart specialisering till nödvändiga villkor
 • Förslag gällande finansiering för interregionala innovationsinvesteringar
 • Horisont Europa, med fokus på de delar av programmet som har koppling till regionalt utvecklingsarbete
 • Stöd till små- och medelstora företag samt kluster i nästa programperiod
 • Hur man kan samordna satsningar från europeisk, nationell och regional nivå.

Läs rapporten i sin helhet här.

 

 

Ministerrådet och Europaparlamentet överens om det nya programmet för ett digitalt Europa

Ministerrådet och Europaparlamentet har enats om EU-kommissionens förslag gällande programmet för ett digitalt Europa. Programmet kommer att finansiera satsningar gällande digitalisering för 9,2 miljarder euro under 2021 – 2027.

Digital Europe är EU:s första digitala program, vilket enligt kommissionären för digital ekonomi och samhälle, Mariya Gabriel positionerar EU i framkant av den digitala eran.

Som en del av långtidsbudgeten för 2021-2027 föreslog EU-kommissionen i juni 2018 ett nytt sektorsprogram med fokus på digitala frågor, vilket nu Ministerrådet och Europaparlamentet enats om i en provisorisk politisk överenskommelse.

Programmet för ett digitalt Europa kommer utformas enligt följande fem fokusområden och budgetfördelning:

 • Superdatorer 2.7 miljarder €
 • Artificiell Intelligens 2.5 miljarder €
 • Cybersäkerhet och tillit 2 miljarder €
 • Avancerad digital kompetens 700 miljoner €
 • Säkerställa en bred användning och etablering av digital teknik i ekonomin och samhället. 1.3 miljarder €

Programmet syftar till att stödja de områden som ingen medlemsstat på egen hand kan tillgodose, samt de områden som beräknas vara mest i behov av offentlig finansiering. Det föreslagna programmet inbegriper investeringar på 9,2 miljarder euro under 2021-2027.

Läs mer om överenskommelsen här.

Läs mer om programmet för ett digitalt Europa här.