Bauhausinitiativet söker projektidéer

EU-kommissionens Bauhausinitiativ som lanserades 2021 har det senaste året gått från att vara en idé till att nu vara inne i ett mer konkret fas. Inom ramen för Bauhausinitiativet söker nu EU-kommissionen offentliga aktörer som vill ta täten och visa hur EU:s framtida livsmiljöer kan se ut i en utlysning om lokala exempel på transformativa samhällsbyggnadsprojekt. Utlysning är särskilt riktad mot renoverings- och restaureringsprojekt av exempelvis nedlagda fabriker och kontaminerad mark. Målet är att dessa ska omvandlas till att bli attraktiva platser för kommun- eller regioninvånare.

I den här utlysningen söker Bauhausinitiativet lokala offentliga aktörer som har idéer för att skapa hållbara attraktiva platser, miljöer och bostäder för sina invånare. Projekten ska ha koppling till Bauhausinitiativets tre prioriteringar: hållbarhet, estetik och inkludering. De ska handla om ett av följande områden:

  • Renovering av befintliga byggnader och offentliga platser med fokus på klimatneutralitet och cirkulära kretslopp.
  • Bevarande och omvandling av kulturarv
  • Anpassning och omvandling av befintliga byggnader skapar bostäder till rimliga priser
  • Omvandling och förnyelse av urbana och rurala platser

Utlysningen riktar sig till mindre kommuner, eller sammanslagningar av kommuner eller andra subnationella offentliga aktörer, och erbjuder ett unikt stöd av en mängd tvärvetenskapliga experter. Om projektidén blir utvald kommer man under 75 dagar få tillgång till en mängd verktyg och expertkunskap för att utveckla projektet och göra det konkurrenskraftigt i konkurrensen om EU-finansieringar. Bauhausinitiativet efterfrågar i den här utlysningen politiskt förankrade projektidéer som har identifierat en byggnad eller plats och har bestämt sig för hur de vill omvandla den i linje med Bauhausinitativets prioriteringar. Sista dag att anmäla intresse är den 23 maj 2022.

Region Värmland European Office har vid flera tidigare tillfällen rapporterat om Bauhausinitativet. Det lanserades i januari 2021 av EU-kommissionen med syfte att förbättra EU:s fysiska miljöer. Genom initiativet ska det skapas fler estetiskt attraktiva platser som präglas av hållbarhet och inkludering. Tanken är att Bauhausinitiativet ska arbeta tvärvetenskapligt och föra samman vetenskap och teknologi med konst och kultur.

Läs mer om Bauhausinitiativet och utlysningen och ansök här.

Vi har tidigare rapporterat om Det nya Bauhausinitiativet, läs mer om det här.

Det nya Bauhausinitiativet

I januari 2021 lanserade EU-kommissionen det nya Bauhausinitiativet, ett initiativ med syfte att förändra EU:s livsmiljöer med utgångspunkt i hållbarhet, estetik och inkludering. Bauhausinitiativet är EU-kommissionens initiativ som ska sammanföra perspektiv från vetenskapens och teknikens värld med konstens och kulturens för att skapa vackra, hållbara och inkluderande platser och produkter.

Region Värmland European Office rapporterade om Bauhausinitiativet i mars då initiativet var i den första utvecklingsfasen, länk till den artikeln finns nedan. Under den första fasen samlade EU-kommissionen in nära två tusen exempel och idéer på projekt från medborgare, konstnärer och ingenjörer. Baserat på utvecklingsfasen, bestämde EU-kommissionen att Bauhausinitiativet ska innehålla fyra tematiska områden:

  • Återkoppla till naturen
  • Återfå en känsla av tillhörighet
  • Prioritera människor och platser med störst behov
  • Bidra till en mer långsiktig och integrerat tänkande inom industriella ekosystemet

I september startade andra fasen av initiativet och fem småskaliga projekt inom initiativet har inletts. Dessa projekt kommer övervakas och följas noga för att ta del av lärdomar och bidra att initiativets prioriteringar fortsätter att utvecklas. Dessutom ska EU-kommissionen sprida kunskap och tillgängliggöra projektidéer och prototyper från initiativet som är användbara för aktörer inom EU och tredje länder.  

Vad händer nu?
Den tredje och sista fasen påbörjas i januari 2023 och ska fokusera på att utveckla de idéer och åtgärder som har vuxit fram under de två första faserna. EU-kommissionen ska även nå en bredare publik och kartlägga de mest användbara idéerna genom att dela upp kunskap mellan de medverkande aktörerna.

EU-kommissionen publicerar utlysningar relaterade till Bauhausinitiativet inom relevanta EU-instrument. Det nya Bauhausinitiativet finansieras av EU-kommissionen genom Horisont Europa, LIFE samt den europeiska regionalfonden. Regioner, kommuner och andra aktörer kan ansöka om att bli samarbetspartner till Bauhausinitiativet. EU-kommissionen söker kontinuerligt aktörer som kan vara en initiativtagare till idéer och projekt.

Region Värmland European Office har tidigare rapporterat om Bauhausinitativet, läs den artikeln här.

Läs mer om och ansök att bli samarbetspartner här.

Läs mer om Bauhausinitiativet på EU-kommissionens hemsida här.

Frågor och svar från EU-kommissionen om Bauhausinitiativet finns här.

Den nationella kontakten för Bauhausinitiativet är Boverket. Läs mer här.

Ta chansen att bidra till den nya designrörelsen ”Ett Nytt Europeisk Bauhaus”!

Som en del av den gröna given vill EU-kommissionen inspirera till en ny designrörelse som omformulerar EU:s levnadsmiljöer. Desginrörelsen ska kallas ”Ett Nytt Europeisk Bauhaus”. Tanken med den nya europeiska Bauhaus är att introducera en ny filosofi för design, stadsplanering och arkitektur som fokuserar på hållbarhet, tilltalande estetik och inkludering i linje med målen uppsatta i den gröna given. Just nu är initiativet i en designfas och det finns stora möjligheter att påverka vad det nya europeiska Bauhaus ska innebära. 

Det nya europeiska Bauhaus är tänkt att vara en konst- och desginrörelse som ska definiera hur EU:s framtida stadsmiljöer utformas för att vara hållbara, estetiskt tilltalande och inkluderande. Initiativet kommer lanseras i tre faser: design, leverans och spridning. Just nu är projektet i designfasen och EU-kommissionen vill få in exempel och designförslag som representerar de tre dimensionerna (hållbarhet, estetik och inkludering) som den nya Bauhaus är tänkt att vara. Som ett resultat kommer fem pilotprojekt att finansieras i ”leverans-fasen”, vilket innebär att fem platser i EU kommer att väljas ut för att förverkliga den nya Bauhaus. Det går att bidra med exempel på designer, idéer, artiklar, uppsatser, problem eller andra uttryck som relaterar till hållbar, estetisk och inkluderande design. Alla kan bidra till projektet oavsett bakgrund eller yrke. För organisationer går det även att bli en partner till initiativet och ta del av nätverket kring den nya designfilosofin.

Inspirationen till det nya Bauhaus kommer från konst- och designrörelsen Bauhaus som var en designskola som grundades 1919 i den tyska staden Weimar. Tankarna som introducerades med Bauhaus var en kombination av konst med funktionell design genom tvärkulturella uttryck och metoder. Bauhaus var inte begränsad till ett designområde utan var en designstil som användes i arkitektur, stadsplanering, industri- och textildesign där form kombinerades med massproduktion. Bauhaus karaktäriseras av klass- och historielös design där funktion står i centrum.

Läs mer om den nya europeiska Bauhausrörelsen här.

Läs EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens debattinlägg om den nya Bauhausrörelsen här.

Bidra med inlägg till rörelsen här.