EU-kommissionen presenterar initiativ för ökad ekologisk produktion

Inom ramen för den gröna given avser EU-kommissionen att sjösätta en handlingsplan för ekologiskt jordbruk. Genom att stimulera ekologisk produktion inom jordbrukssektorn vill kommissionen skapa förutsättningar för att nå målet om 25 % ekologiskt odlad jordbruksmark i EU 2030.

Handlingsplanen för ekologiskt jordbruk är en del av den gröna given och målet om ett klimatneutralt EU till år 2050. Den syftar också till att uppnå specifika mål som är satta genom EU:s nya Från-jord-till-bord-strategi samt den nya handlingsplanen för biologisk mångfald – två strategier som också är en del av den gröna given och som Brysselkontoret även rapporterat om sedan tidigare.

I handlingsplanen för ekologiskt jordbruk återfinns tre prioriterade områden: stimulans av utbud och efterfrågan kopplat till ekologiskt odlade produkter, främjande av ekologiskt jordbruk i EU samt mål om att stärka det ekologiska jordbrukets roll när det gäller att förhindra klimatförändringar och förluster av biologisk mångfald. Med anledning av detta har EU-kommissionen lanserat ett 12 veckor långt samråd, med sista svarsdag den 27 november, där allmänheten har möjlighet att ge sin syn på det utkast till handlingsplan som kommissionen tagit fram.

Utöver handlingsplanen föreslås även ny lagstiftning som ska ta hänsyn till jordbrukssektorns föränderliga karaktär. Bland annat ska lagstiftningen säkerställa rättvis konkurrens för jordbrukare samtidigt som förekomsten av bedrägerier motverkas, vilket i sin tur är viktiga verktyg för att stärka och upprätthålla konsumenternas förtroende för ekologiskt odlade produkter. Genom EU:s politik för att främja jordbruk och livsmedel avser kommissionen för 2021 även att avsätta 40 miljarder euro till åtgärder som främjar medvetenhet, kvalitet och efterfrågan beträffande ekologiskt producerade produkter.

Europeiskt jordbruk kommer dessutom fortsatt att stimuleras via den nuvarande och framtida jordbrukspolitiken, exempelvis genom programmet för landsbygdsutveckling, i form av exempelvis stöd som jordbrukare kan ta del av vid en övergång till ekologisk produktion. Lagstiftningen som ska komplettera den nya handlingsplanen, i kombination med den uppdaterade gemensamma jordbrukspolitiken, kommer att träda i kraft 1 januari 2022, vilket är ett år senare än planlagt. Detta beror på att sektorn ska kunna hinna anpassa sig och ta höjd för pandemins effekter på näringen.

Läs mer om EU-kommissionens åtgärder för att främja ekologiskt jordbruk här.

Frågor och svar om initiativen finns att läsa här.

Nya strategier ska främja biologisk mångfald och ökad livsmedelssäkerhet

Onsdagen den 20 maj presenterade EU-kommissionen två nya tongivande strategier som kommer vara viktiga i förverkligandet av EU:s gröna giv, närmare bestämt strategin för biologisk mångfald och en ny ”jord till bord-strategi”.

De båda strategierna är utformade på ett sätt där de ska harmonisera och stärka varandra i arbetet med att säkra den biologiska mångfalden och ett hållbart livsmedelssystem i hela EU. Båda strategierna spelar en viktig roll i förverkligandet av EU:s gröna giv och målet om ett klimatneutralt EU år 2050. Tanken är att strategierna ska förena natur, livsmedelsproducenter, konsumenter och företag för att skapa en konkurrenskraftig och hållbar framtid på området.

Strategin för biologisk mångfald syftar till att ta i tu med de förluster av biologisk mångfald som sker till följd av exempelvis ohållbar mark- och vattenanvändning, överutnyttjande av naturresurser, föroreningar samt invasiva arter. Därför föreslås bland annat bindande mål om att skadade ekosystemtjänster och vattendrag måste återställas, men också ett mål om att 30 % av EU:s totala havs- och landareal ska vara effektivt skyddad år 2030. Andra åtgärder är:

  • Insatser för att ”förgröna” städer.
  • Främja de metoder inom jordbruket som gynnar den biologisk mångfalden genom att bland annat premiera ekologiskt jordbruk.
  • Säkerställa hälsosamma europeiska skogar.

Med den nya ”jord till bord-strategin” vill kommissionen skapa förutsättningar för att livsmedel produceras under hållbara premisser i hela EU, där människors hälsa och livsmedelstrygghet får ta stor plats. Exempelvis vill man införa ett nytt mål om att minst 25 % av jordbruksmarken odlas ekologiskt vid 2030 samt ett nytt förslag till affärsmodell där lantbrukare får betalt för åtgärder som avlägsnar koldioxid från atmosfären. Fler åtgärder som föreslås är:

  • En minskning i försäljningen av antibiotika till produktionsdjur, med syftet att förebygga antibiotikaresistens.
  • Halvera användningen av bekämpningsmedel.
  • Förebygga näringsläckage genom åtgärder som utformas tillsammans med medlemsländerna.
  • Bättre märkning av livsmedelsprodukter.

Strategierna kommer enligt kommissionen också spela en viktig roll i EU:s återhämtning efter coronakrisen, samtidigt som ett säkrare livsmedelssystem ska göra EU mindre sårbart inför framtida kriser.

Läs mer om de båda strategierna här.
Ta del av frågor och svar kring strategierna här och här.