Över 100 undertecknare för återanvändning av tio miljoner ton plast i nya produkter

I december förra året lanserade EU-kommissionen Alliansen för cirkulär plast. Vid alliansens första möte i februari enades deltagarna om målet för att tio miljoner ton plast ska återvinnas i nya produkter i EU senast 2025. Nu har över 100 partner undertecknat deklarationen.

Den 20 september undertecknade över 100 privata och offentliga partner från plastvärdekedjan en deklaration som utarbetats av alliansen för cirkulär plast. Syftet med deklarationen är att stödja frivilliga insatser som främjar en välfungerande EU-marknad för återvunnen plast.

Deklarationen uppvisar hur alliansen ska nå målet om att senast 2025 varje år återanvända tio miljoner ton plast i nya produkter. Målet presenterades även av EU-kommissionen i Plaststrategin 2018. Undertecknarna utgörs av företag, affärssammanslutningar, standardiseringsorgan, forskningsinstitut samt lokala och nationella myndigheter.

För att nå målet om tio miljoner ton återanvänd plast, inget plastavfall i naturen och nolldeponering, framhålls följande åtgärder:

  • Förbättra plastprodukternas konstruktion så att de blir lättare att återvinna samt integrera mer återvunnen plast i produkter.
  • Identifiera outnyttjad potential för mer insamling, sortering och återvinning av plast i EU samt investeringsgap.
  • Ta fram en FoU-agenda för cirkulär plast.
  • Införa ett transparent och tillförlitligt övervakningssystem för att spåra alla flöden av plastavfall i EU.

Deklarationen är öppen för undertecknande på kommissionens hemsida och det finns en önskan om att offentliga myndigheter i EU undertecknar den.

Deklarationen finns att underteckna här

Läs mer om deklarationen och cirkulär plast här