EU-kommissionen föreslår en ny förordning för artificiell intelligens

Den 21 april föreslog EU-kommissionen en AI-förordning med regler och åtgärder som ska bidra till att Europa blir ett globalt centrum för tillförlitlig artificiell intelligens och maskinprodukter som 3D-skrivare. Detta nya förslag bygger vidare på EU-kommissionens tidigare AI-strategi och samordningsplan samt innehåller EU:s första rättsliga ram för AI.

EU-kommissionen presenterade sin första AI strategi år 2018 vilken innehöll både en AI-strategi och en samordningsplan. EU-kommissionens uppdatering av den samordnade planen för AI ska främja spetskompetens på AI i EU och bygga ett strategiskt ledarskap. Planen ska bidra till att samordna medlemsländernas nationella AI-strategier, rikta europeiska investeringar mot AI-forskning och utveckling samt säkerställa att AI tjänar människorna. Detta ska bidra till ökad konkurrenskraft och förtroende till AI i EU.

Den föreslagna AI-förordningen fastställer standarder för AI, bland annat en riskgradering av olika typer av AI samt riktlinjer för vilka AI-tekniker som anses vara tillförlitliga och i linje med EU:s värderingar. Riskgraderingen är till för att framtidssäkra AI och att minimera eventuella risker med tekniken.

Riskgraderingen av AI ser ut på följande sätt:

  • Oacceptabel risk – system med denna risknivå kommer att vara helt förbjudna i EU, t.ex. system för ”social poängsättning”.
  • Hög risk – system med denna risknivå kommer att omfattas av strikta skyldigheter, t.ex. mjukvara som sorterar cv:n i samband med en rekrytering eller system som används för brottsbekämpning.
  • Begränsad risk – vid användning ska brukarna göras medvetna om att de interagerar med AI, t.ex. när de använder en chattrobot.
  • Minimal risk – förordningen begränsar inte dessa typer av AI då system i denna riskgrupp är skräppostfilter och AI som styr datorspel.

Till detta tillkommer en europeisk strategi för nya maskinprodukter. Strategin ska bidra till att maskinprodukter som 3D-skrivare, bygg- och anläggningsmaskiner och industriella produktionslinjer garanterar användarnas säkerhet och främjar innovation. I strategin finns förslag som ska förenkla administration och stärka rättssäkerheten kring dessa produkter.

Läs mer om de nya reglerna och åtgärderna kring AI här.

Frågor och svar om de nya AI-reglerna finns här.

EU-kommissionen lägger fram plan för att främja utvecklingen av artificiell intelligens i Europa

EU-kommissionen presenterade den 7 december sin handlingsplan för att främja utvecklingen av artificiell intelligens (AI) i Europa. Handlingsplanen innehåller bland annat bättre samordning för att maximera investeringarna i utvecklingen av AI. Fram till 2020 ska minst 20 miljarder Euro i offentliga och privata investeringar gå till forskning och innovation inom AI.

Artificiell intelligens är system som uppvisar intelligent beteende genom att analysera sin omgivning och utifrån det ta egna beslut för att uppfylla uppsatta mål. Därmed kan enklare uppgifter automatiseras. Exempel på områden och branscher där det läggs stor vikt på att utveckla AI är bilindustrin, sjukvård, utbildning och klimatsmart energi.

Handlingsplanen, som kommissionen utlovade att ta fram i sin AI-strategi som kommissionen presenterade i april 2018, har utarbetats tillsammans med medlemsstaterna.

I handlingsplanen slår kommissionen fast att AI kan förbättra människors liv och vara fördelaktigt för samhället och ekonomin, då det kan generera bättre sjukvård, effektivare offentlig administration, säkrare transporter, mer konkurrenskraftig energi och hållbart jordbruk.

Kommissionen lanserar handlingsplanen på grund av att investeringsnivåerna i AI inom EU är alltför små och utspridda. Fokus i handlingsplanen är därför att maximera investeringarna genom partnerskap för att kunna konkurrera med USA och Kina gällande utvecklingen av AI. Kommissionen investerar därför mer pengar än tidigare på utveckling av AI, i syfte att även stimulera privata investerar. Totalt avser kommissionen att de samlade investeringarna i forskning och innovation inom AI ska uppgå till 20 miljarder Euro till 2020. Det är en ökning med 70% jämfört med perioden 2014–2017.

För att maximera investeringarna lägger kommissionen fram ett antal åtgärder. Bland annat ska alla medlemsstater ta fram nationella AI-strategier färdiga till mitten av  2019, ett nytt europeiskt offentligt-privat partnerskap inom AI ska inrättas, en ny uppstartsfond för uppstartsföretag och innovatörer inom AI ska startas samt att världsledande AI-enheter ska utvecklas och sammanlänkas.

Läs kommissionens pressmeddelande här.

Ladda ner kommissionens faktablad här.