EU-kommissionens arbetsprogram för 2021 har presenterats

EU-kommissionen har antagit ett nytt arbetsprogram med åtgärder inför 2021. Arbetsprogrammet genomsyras av åtgärder som ska stödja Europas återhämtning efter coronapandemin, samtidigt som vikt läggs vid att skapa ett mer rättvist, hälsosamt och välmående Europa.

EU-kommissionens arbetsprogram läggs fram varje år och innehåller åtgärder för de kommande tolv månaderna. Arbetsprogrammet för 2021 har vissa likheter med 2020 års program, då fortsatt vikt läggs vid att stimulera en grön och digital omställning i EU. Dessutom innehåller kommande års program åtgärder som ska motverka de försluter av människoliv och arbetstillfällen som sker i sviterna av coronaviruset, bland annat genom fortsatt stöd till framtagandet av ett vaccin liksom nya gröna och digitala satsningar som stimulerar ländernas ekonomier. Programmet för 2021 innehåller följande prioriteringar:

  • Den gröna given
  • Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern
  • En ekonomi för människor
  • Ett starkare Europa i världen
  • Främjande av vår europeiska livsstil
  • En ny satsning på demokratin i Europa

Inom ramen för den gröna given kommer EU-kommissionen lansera ett nytt paket med åtgärder vid namn Fit for 55, som syftar till att skapa incitament för utsläppsminskningar motsvarande minst 55 % fram till 2030. Paketet kommer exempelvis innehålla en ny koldioxidsjusteringsmekanism som ska minska risken för koldioxidläckage, samtidigt som åtgärder vidtas för att uppmuntra EU:s samarbetspartners till höjda klimatambitioner. Fokus läggs även vid energieffektivisering, handel av utsläppsrätter samt förnybar energi.

När det gäller digitalisering avser kommissionen att lägga fram en färdplan med sikte på 2030 gällande uppkoppling, digitala färdigheter och digitala offentliga tjänster. Kommissionen kommer även ta initiativ till lagstiftning beträffande artificiell intelligens, liksom åtgärder för att säkerställa integritet, IT-säkerhet och principer om yttrandefrihet. Dessutom kommer EU:s nya industristrategi att uppdateras för att anpassas till de förändringar som coronapandemin fört med sig genom bättre rättigheter för de som arbetar utifrån digitala plattformar.

För att undvika en situation den där sociala utsattheten ökar på grund av coronavirusets effekter på Europa vill kommissionen fullt ut stödja arbetet med att genomföra målen inom ramen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Detta ska ske genom en ny handlingsplan som stakar ut vägen för hur detta kan förverkligas på bästa sätt. Dessutom ska gränsöverskridande investeringar stimuleras samtidigt som penningtvätt ska motverkas ytterligare. Sist men inte minst ska kommissionen lägga fram en ny barngaranti som ska säkra barns tillgång till grundläggande behov relaterat till vård, hälsa och utbildning.

Läs mer om EU-kommissionens nya arbetsprogram här.

EU-kommissionen uppdaterar sitt arbetsprogram

I samband med att EU-kommissionen presenterade sina förslag till återhämtningsplan och ny långtidsbudget den 27 maj, presenterades även en uppdaterad version av det arbetsprogram som anger riktningen för kommissionens arbete under mandatperioden.

I det ursprungliga arbetsprogrammet som EU-kommissionen presenterade i januari lades stor vikt vid den gröna given och dess mål att förena ökad tillväxt med målet om ett klimatneutralt EU år 2050. Utöver grön omställning poängterade kommissionen även behovet av en digital omställning i framförallt näringslivet, satsningar på demokrati och en mer inkluderande europeisk ekonomi.

Coronavirusets spridning i Europa och världen har dock inneburit att kommissionen måste anpassa sitt arbetsprogram efter nya förutsättningar. I det uppdaterade arbetsprogrammet är EU-kommissionen tydlig med att arbetet med den gröna given liksom den digitala omställningen fortsatt ligger fast, men att detta i högre grad kommer inkluderas i de åtgärder som också främjar en ekonomisk och social återhämtning i Europa.

De största förändringarna i arbetsprogrammet handlar främst om framflyttade datum för lanseringar av vissa politiska initiativ, strategier och handlingsplaner som kan kopplas till de prioriteringar som presenterades i det ursprungliga arbetsprogrammet. Kommissionen menar att detta görs på grund av att man i detta nu även måste prioritera de behov och lärdomar som coronakrisen ger upphov till. Utgångspunkten är dock att tidsplanen för de initiativ och åtgärder som anses ha en direkt positiv inverkan på återhämtningen ligger fast alternativt snabbas på. Några exempel på framflyttade lanseringar är:

  • EU:s nya skogsstrategi – presenteras under första kvartalet 2021.
  • Ny strateg för klimatanpassning (Climate Adaption) – presenteras under första kvartalet 2021.
  • Klimatpakten – försenas och flyttas fram till hösten, tredje kvartalet, 2020.

Inom ramen för det uppdaterade arbetsprogrammet kommer kommissionen utifrån erfarenheter från krisen att presentera ett initiativ som ska säkerställa konsekvensanalyser och förankring av EU-lagstiftning – ’Communication on Better Regulation’. ’Fit for Future’ är ett annat exempel där kommissionen inom de närmsta veckorna kommer bjuda in en rad olika aktörer med målet att modernisera och förenkla EU-lagstiftningen. Dessutom kommer samråd och konsultationer gällande åtgärder som presenteras under 2020 och början på 2021 att förlängas, med syftet att säkerställa alla aktörers lika möjligheter att komma med inspel.

Läs om förändringarna i arbetsprogrammet här.

Ny tidsplan och överblick av initiativen i arbetsprogrammet finns här.