EU-kommissionen inleder diskussion om den åldrande befolkningen

EU-kommissionen har lanserat en grönbok om åldrande med syfte att initiera en bred politisk diskussion om möjligheterna och utmaningarna som följer av att Europas befolkning blir allt äldre. Samtidigt lanseras ett samråd där EU-kommissionen vill samla in synpunkter på hur EU bör arbeta med den åldrande befolkningen.

Idag är 20% av EU:s befolkning äldre än 65 år och 2070 beräknas andelen ha ökat till 30%, samtidigt kommer andelen personer över 80 år att uppgå till 13% år 2070. Det innebär att EU:s ”åldersberoende” (old-age dependency ratio) beräknas uppgå till 59% 2070, till skillnad från idag när den är ca 34%. Detta innebär att det kommer att finnas färre än två personer i arbetsför ålder för varje person som är 65 år och äldre i EU år 2070. 

EU-kommissionen vill nu diskutera möjligheterna och utmaningarna som uppstår av den allt äldre befolkningen på ekonomin och samhället i stort. Därför har kommissionen publicerat en grönbok om åldrande som omfattar ett flertal områden, inklusive hur EU kan främja en hälsosam livsstil, livslångt lärande, stärka hälso- och sjukvårdssystemen samt den åldrande befolkningens påverkan på arbetsmarknaden, pensionssystemen och sociala skyddsnät. En grönbok är ett dokument som EU-kommissionen offentliggör för att stimulera till diskussion i en särskild fråga. Grönboken återföljs av ett samråd och kan ibland ligga till grund för förslag till lagstiftning på området.

I samband med att grönboken publicerades öppnade även ett offentligt samråd som riktar sig till invånare, civilsamhälle, regioner och kommuner. Syftet med samrådet är diskutera hur EU kan hantera de sociala och ekonomiska effekterna av den åldrande befolkningen. Samrådet berör ett brett antal områden som utbildning, sysselsättning och socialpolitik, folkhälsa, transporter samt regional och lokal utveckling. Samrådet är öppet fram till den 21 april.

Mer information om grönboken finns här.

EU:s faktablad om grönboken finns här.

Mer information om samrådet finns här

Yttrande om aktivt och hälsosamt åldrande har antagits av den europeiska regionkommittén

Den europeiska regionkommittén (ReK) antog i oktober ett yttrande om aktivt och hälsosamt åldrande. Yttrandet har tillkommit på initiativ av Birgitta Sacrédeus, regionråd i Region Dalarna och ledamot i Regionkommittén. ReK betonar att det finns ett behov av förebyggande åtgärder och att ny teknik fyller en viktig funktion för att säkerställa ett aktivt och hälsosamt åldrande bland EU:s medborgare.

Samtliga EU-länder står inför problemet med en åldrande befolkning och 2080 beräknas andelen personer över 80 år i befolkningen öka från 5,5 % till 12,7 %. De lokala och regionala myndigheterna är av stor vikt när det handlar om att främja innovation, så äldre människor kan delta i samhället utan diskriminering och leva trygga liv av hög kvalitet.

ReK efterlyser en fast förankring av det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande i EU:s politiska prioriteringar efter 2020, som ska ha nära koppling till den digitala marknaden, målen för hållbar utveckling på hälsoområdet och den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Förtroendevalda på lokal och regional nivå efterlyser ett kraftfullt folkhälsoprogram och en prioriterad behandling i budgeten av hälsofrämjande åtgärder, förebyggande av sjukdomar och minskning av ojämlikheterna i hälsa inom ramen för EU:s forskningsprogram för perioden efter 2020.

Medlemsstater och dess regioner uppmanas av ReK att reflektera över hur hälsovårdsyrket kan göras mer attraktivt för att åtgärda bristen på arbetskraft. Kommittén föreslår ett inrättande av ett Erasmus+-program för hälso- och sjukvårdspersonal. Enligt det antagna yttrandet rekommenderas det att kommissionen samlar insatser likt detta ReK initiativ om aktivt och hälsosamt åldrande för att säkerställa effektiv samordning och insatser.

Läs hela artikeln här.