Programmet för ett Digitalt Europa (DIGITAL)

Programmet för ett Digitalt Europa (DIGITAL) är EU:s nya sektorsprogram som ska forma och stödja den digitala omställningen av Europas samhälle och ekonomi.

Programmet för ett Digitalt Europa ska:

  • Bidra till EU:s konkurrenskraft genom att investera kapital i avancerad digital kapacitet och modernisera offentliga sektorn
  • Öka samarbetet genom kollektiva investeringar mellan medlemsländerna för att åstadkomma skala
  • Säkerställa Europas strategiska självständighet och ta kontrollen över värdekedjor
  • Bidra till bättre framförhållning av Europas ekonomiska och sociala utmaningar genom att bidra med nödvändiga digitala infrastrukturer och tjänster
  • Säkerställa att en bred användning av digital teknik används i alla regioner i EU samt utöka den digitala kompentensen där efterfrågan är stört

Programmet för ett Digitalt Europa pågår under 2021–2027. Syftet med programmet är att stärka EU:s strategiska kapacitet, underlätta en bred spridning av digital teknik samt lyfta viktiga forskningsresultat på marknaden. Programmet ska även utveckla den digitala infrastrukturen och öka EU-befolkningens digitala färdigheter. Programmet har en budget på 7,6 miljarder euro under programperioden 2021–2027. Programmet ska finansiera projekt inom fem insatsområden:

  • Högpresterande datorsystem
  • Artificiell intelligens
  • Cybersäkerhet
  • Avancerade digitala färdigheter
  • Säkerställa bred användning av digitala teknologier

Värmlandsstrategin fokuserar på prioriterade områden som digitaliseringen för att bidra till en hållbar utveckling. I strategin ska Region Värmland samverka och nyttja ny teknik samt digitalisering för att åstadkomma målen inom kompetensförsörjning, grön beredskap och innovation.

Vem riktar programmet sig till?

Programmet för ett Digitalt Europa riktar sig till privata och offentliga aktörer.

Mer information om programmet

Mer information om Programmet för ett Digitalt Europa finns via EU-kommissionens hemsida här.

Ladda ner arbetsprogrammet för Programmet för ett Digitalt Europa här.

Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG) är svensk kontaktpunkt för Programmet för ett Digitalt Europa. Mer information om programmet finns via DIGGs hemsida här.

Ansökningsomgångar

För den mest uppdaterade informationen hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal.