Övriga utlysningar

Under övriga utlysningar samlar vi intressanta utlysningar inom program som inte inkluderas i de övriga sektorsprogrammen, alternativt är fristående från regelbundna sektorsprogram som kan vara av intresse för regioner och kommuner vid projektutveckling. I många fall kan dessa komplettera de befintliga sektorsprogrammen.

Listan innehåller:

 1. Interregionala innovationsinvesteringar (I3) 
 2. JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European RegionS)
 3. European Energy Efficiency Fund (eeef)
 4. Innovationsfonden
 5. Interreg Volounteer Youth (IVY)

1. Interregionala innovationsinvesteringar (I3)

Interregional Innovation Investments (I3) Instrument, tidigare kallat komponent 5, är en del av ERUF. I3 bygger på idén och erfarenhet med internationaliserad innovation genom samarbete kring interregionala innovationsekosystem, domäner inom smart specialisering samt pilot- och demonstrationsanläggningar. Syftet är att sammanlänka investeringar från strukturfondsprogrammen och annan finansiering för skala upp och kommersialisera interregionala innovationsprojekt. Programmet innehåller utlysningar inom tre huvudområden:

 • Klimatsatsningar (GREEN) – Investeringar i värdekedjor med grön teknik samt hållbar industri och transporter till exempel hållbara livsmedelssystem, jordbruk, energiproduktion, byggnation och renovering, mobilitet, motverka utsläpp samt klimatanpassning. 
 • Digitalisering (DIGIT) – Investeringar i den digitala ekonomin, innovation, digitalisering av den offentliga sektorn samt digitalisering av hälso- och sjukvården. 
 • Avancerad tillverkning (SMART) – Investeringar som bidrar till nya och förbättrade produkter, processer och tjänster inom avancerad tillverkning, exempelvis förbättringar som minskar avfallsproduktion, utsläpp, material- och energianvändning.

Ansvarig EU-myndighet är European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA).  Programmet har koppling till Värmlandsstrategins mål:  Kraftsamling för innovation, (2) Innovationsdrivet näringsliv, (3) Stärkt förnyelseförmåga och (4) Konkurrenskraftig spets och bredd.

Vem riktar sig programmet till?

Kort information om vem programmet riktar sig till Offentliga myndigheter och organisationer (nationella/regionala/lokala) Universitet, forskningsinstitut, innovationsorganisationer Kluster, SMF och start-ups  Research Data Alliances (RDA)

Mer information om programmet: 

Länk till programmets hemsida (EU-kommissionen) Länk till det senaste arbetsprogrammet och/eller programguide  Länk till europeisk kontaktpunkt (EISMEA) 

2. JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European RegionS)

JASPERS är ett partnerskap mellan EU-kommissionen och den Europeiska Investeringsbanken (EIB) som tillhandahåller kostnadsfri teknisk expertis och assistans till lokala myndigheter som genomför eller planerar att genomföra ett större EU-projekt. Partnerskapet är en resurs för lokala, regionala och nationella myndigheter när de förbereder ett projekt som planerar att använda EU-medel.

Stöd från JASPERS är inriktat mot projekt inom tre typer av EU-program:

 • Europeiska struktur- och investeringsfonder
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Instrument för Pre-Acession Assistance

Programmet riktar sig mot fem sektorer:

 • Energi och fast avfall
 • Järnväg, luft- och sjöfart
 • Vägtransport
 • Smart utveckling
 • Vatten och vattenvägar

JASPERS kan hjälpa offentlig verksamhet genom tre åtgärder:

 • rådgivning och stöd i projektplanering och utförande,
 • kompetensutveckling genom att utbilda och sprida goda exempel kring projektplanering och förberedelse, klimatsäkrade investeringar och EU-lagstiftning samt
 • kvalitetsbedömning av projekt för medlemsländer.

Vem riktar sig programmet till

Offentliga regionala organisationer och myndigheter.

Mer information om programmet

Mer information om JASPERS finns på programmets hemsida här.

Ladda ner en informationsbroschyr från JASPER här.

Ansökningsomgångar

JASPERS behandlar ansökningar löpande.

3. European Energy Efficiency Fund (eeef)

Den Europeiska fonden för energieffektivitet är ett delat offentligt och privat partnerskap som ska bidra till att klimatmålen som EU satt upp för 2030 nås. Fonden ska främja hållbar energi, värna om miljö genom att möjliggöra projekt i europeiska städer, regioner och kommuner.

Fondens mål är att:

 • bromsa klimatförändringarna och förenkla övergången till en motståndskraftig, energieffektiv och grön infrastruktur,
 • uppnå miljömässig och ekonomisk hållbarhet samt
 • bygga partnerskap för klimatfinansiering mellan offentliga och privata aktörer.

Fonden använder sig av två typer av finansiering: direktinvesteringar och investeringar till finansiella institut.

Fonden riktar sig mot tre typer av investeringsprojekt:

 • energibesparing och energieffektivisering,
 • förnybar energi samt
 • grön och ren infrastruktur för stadstransporter.

Vem riktar sig programmet till?

Kommuner och regioner samt privata och offentliga aktörer som tillhandahåller kommunala och regionala tjänster.

Mer information om programmet

Mer information om eeef finns här.

Ansökningsomgångar

eeef behandlar ansökningar löpande.

4. Innovationsfonden

För närvarande finns det inga öppna ansökningsomgångar.

5. Interreg Volunteer Youth (IVY)

IVY stödjer möjligheten för unga mellan 18-30 år att arbeta som volontärer och har öppnat en utlysning som riktar sig till de som vill bli volontärer eller organisationer som söker volontärer. Det går att ansöka regelbundet om att delta i programmet. Mer information och länk till utlysningen finns här.