LIFE

LIFE är EU:s miljö- och klimatprogram och ska främja EU:s övergång till en ren, cirkulär, energieffektiv, koldioxidsnål och resilient ekonomi. Programmet ska också skydda och förbättra miljön samt stoppa förlusten av biologisk mångfald.

LIFE ska bidra till att implementera den gröna given och framförallt strategin om biologisk mångfald, handlingsplanen för cirkulär ekonomi och renoveringsvågen men LIFE kommer även främja grön upphandling.

Under programperioden 2021 – 2027 har LIFE en totalbudget om 5,4 miljarder euro. Det är en ökning med 60% jämfört med den förra programperioden. 3,5 miljarder euro kommer att gå till insatser på miljöområdet och 1,9 miljarder euro kommer att fördelas till insatser för klimatåtgärder.

LIFE 2021 – 2027 har fyra delprogram:

Natur och biologisk mångfald

Delprogrammet för natur och biologisk mångfald ska finansiera projekt som skyddar Europas natur, bidrar till en hållbar utveckling och stärker den biologiska mångfalden i EU. ”Strategiska naturprojekt” kommer finansieras med syfte att integrera perspektiv gällande biologisk mångfald i t.ex. EU:s jordbrukspolitik och politik för landsbygdsutveckling.

Cirkulär ekonomi och livskvalitet

Delprogrammet cirkulär ekonomi ska bidra till implementeringen av EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi och kommer att finansiera projekt som utvecklar ny teknik och stärker den cirkulära ekonomin i EU.

Klimatförändringar

Delprogrammet för klimatförändringar ska finansiera projekt som bidrar till minskade koldioxidutsläpp och ökar motståndskraften mot klimatförändringar. LIFE kommer exempelvis att stödja pilot- och demonstrationsprojekt samt spridning och ”uppskalning” av goda exempel som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser.

Övergång till ren energi

Inom delprogrammet för ren energi kommer projekt finansieras som bidrar till energieffektivitet och övergången till förnybara energikällor. Delprogrammet syftar även till att ta bort marknadsbarriärer som kan hämma den socioekonomiska övergången till hållbar energi. LIFE kommer bland annat bidra till utveckling av ny teknik, digitalisering, nya tjänster och affärsmodeller gällande ren energi, samt stödja utvecklingen av lokala och regionala investeringsprojekt.

Vem riktar sig programmet till?

Privata och offentliga aktörer, inklusive universitet och forskningsinstitut.

Mer information om programmet

Mer information om LIFE finns via EU-kommissionens hemsida här.

EU-kommissionen har antagit ett arbetsprogram för LIFE som är giltigt för perioden 2021 – 2024. Arbetsprogrammet finns här.

Naturvårdsverket är svensk kontaktpunkt för LIFE. Mer information om LIFE finns på deras hemsida här.

Ansökningsomgångar

För den mest uppdaterade informationen hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal.

Natur och biologisk mångfald

Strategiska naturprojekt:

Sista ansökningsdag är den 7 april 2022.

Cirkulär ekonomi och livskvalitet

Just nu finns inga öppna ansökningsomgångar inom området.

Klimatförändringar

Just nu finns inga öppna ansökningsomgångar inom området.

Övergång till ren energi

Samtliga utlysningar har den 12 januari 2022 som sista ansökningsdag:

Tekniskt stöd till framtagandet av strategier och planer för övergången till ren energi i kommuner och regioner.

Flernivå-dialog gällande klimat- och energifrågor för att leverera övergången till ren energi.

Främja hållbar energianvändning längs hela värdekedjan inom industrin.

Energi-redovisning för att främja företags energiomställning.

Tekniskt stöd för att främja marknadsgränser för hållbara energiinvesteringar.

Storskalig satsning på renovering av byggnader.

Projekt som främjar insatser gällande byggnaders energieffektivitet i utsatta områden.

Projekt som utvecklar eller sprider innovativa lokala eller regionala ”integrerade hemrenoveringstjänster” (integrated home renovation services).

EU-nätverk för ”integrerade hemrenoveringstjänster” (integrated home renovation services).

Projekt som hanterar de kommande årens ökade efterfrågan på ”kylningssystem” och air condition i byggnader.

Skapa förutsättningar för en global förbättring av smart beredskap för europeiska byggnader.

Upprätta innovativa affärsmodeller och avtalsplaner för smarta och sektorsintegrerande energitjänster.

Innovativa finansieringssystem för investeringar i hållbara energi.

Integration av hållbar energifinansiering och stöd till energiprestanda i EU:s kriterier och standarder för hållbar finansiering.

Projekt som främjar effektivt genomförande av viktig lagstiftning gällande hållbar energi.

Utveckla stödmekanismer för ”energisamhällen” och andra medborgarledda initiativ inom hållbar energi.

Övergång till förnybar energi i kol-, torv- och oljerika regioner.