Life

Att bidra till ett resurseffektivt samhälle är viktigt för att uppfylla målen i Värmlandsstrategin (området Fler och starkare företag). EU:s miljöprogram LIFE kan bidra till denna utveckling. LIFE består av två delprogram, miljö och klimat. Programmet ger stöd till större, strategiska utvecklingsprojekt. Till skillnad från andra sektorsprogram är det möjligt att ett LIFE-projekt enbart involverar svenska partners. Projekt kan till exempel handla om att skapa bättre tekniska lösningar för så väl resurshushållning som förnybar energi, liksom att bevara biologisk mångfald.

Länk till programmet

Länk till ansökningsomgången för 2019. 

Länk till arbetsprogram för 2018-2020

Länk till svensk kontaktpunkt

Vem kan söka?

Offentliga aktörer samt universitet och forskningsinstitut.

Ansökningsomgångar

Projekt för teknisk assistans inom delprogrammet för miljö och klimat
Sista ansökningsdag är den 8 juni 2019.

Miljö och effektiv resurshantering inom delprogrammet för miljö
Sista ansökningsdag är den 17 juni 2019.

Natur och biologisk mångfald inom delprogrammet för miljö
Sista ansökningsdag är den 19 juni 2019.

Miljöpolitisk styrning och information inom delprogrammet för miljö
Sista ansökningsdag är den 19 juni 2019.

Finansiering av ”integrerade projekt” inom Life:s båda delprogram: miljö och klimat
Sista ansökningsdag är den 5 september 2019.

Projekt för mildrande av klimatförändringar inom delprogrammet för klimat
Sista ansökningsdag är i september 2019.

Projekt för anpassning till klimatförändringar inom delprogrammet för klimat
Sista ansökningsdag är i september 2019.

Klimatpolitisk styrning och information inom delprogrammet för klimat
Sista ansökningsdag är i september 2019.