Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD)

Genom att tillhandahålla icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt ska programmet bidra till att åtgärda de värsta formerna av fattigdom. Utifrån sin egen situation väljer EU:s medlemsstater själva vilken typ av bistånd de vill ge. Nationella myndigheter kan antingen finansiera partnerorganisationers inköp, eller köpa mat och andra varor själva för att sedan leverera dem till partnerorganisationerna.

Det svenska operativa programmet heter Operativt program för social delaktighet för dem som har det sämst ställt (programinformation finns hos svenska kontaktpunkten) och kan vara ett bra stöd för att uppnå målen inom området Livskvalitet för alla. Det svenska programmet har valt att arbeta med insatser för social inkludering genom spridning av information och kunskap om svenska samhället samt hälsofrämjande insatser.

Länk till programmet

Länk till svensk kontaktpunkt

Vem kan söka?

Ideell sektor och offentliga aktörer.

Ansökningsomgångar

För den mest uppdaterade informationen hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal.