Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

Det övergripande syftet för programmet är att förbättra Europas transport-, energi- och digitala nät genom att stödja infrastrukturprojekt inom de tre områdena energi, transport samt telekommunikationer och informations- och kommunikationsteknik. Målsättningarna är att öka sysselsättningen och konkurrenskraften i Europa samt bidra till en grönare ekonomi.

Fonden för ett sammanlänkat Europa kopplar tydligt till Värmlandsstrategins områden Fler och starkare företag samt Bättre kommunikationer.

Länk till programmet

Fonden för ett sammanlänkat Europa: Energi

Inom energiområdet ger programmet stöd till projekt av gemensamt intresse som arbetar mot ett eller flera av följande mål:

  • Ökad konkurrenskraft genom främjande av integrering av den inre marknaden för energi och driftkompabilitet för el- och gasnät över gränserna.
  • Ökad energiförsörjningstrygghet inom unionen.
  • Hållbar utveckling och miljöskydd genom bl.a. integrering av energi från förnybara energikällor i distributionsnätet och utveckling av smarta energinät.

Länk till ansökningsomgången för 2019

Länk till arbetsprogrammet för CEF Energi 2019

Svensk kontaktpunkt är Fredrik Norlund på energienheten på Miljö- och energidepartementet.

Vem kan söka?

Ansökan kan lämnas in av en eller flera medlemsstater, internationella organisationer, gemensamma företag eller offentliga eller privata företag och organ som är etablerade i ett medlemsland.

Ansökningsomgångar

Ny ansökningsomgång av projektstöd inom ramen för CEF:s prioriteringar kring energi.
Sista ansökningsdatum är den 27 maj 2020.

Fonden för ett sammanlänkat Europa: telekommunikationer och informations- och kommunikationsteknik

En viktig del av ett sammanlänkat Europa är ökade investeringar och integrering av telekommunikation och infrastruktur för höghastighetsinternet. Programmet ska stödja insatser som syftar till att uppnå de mål som anges i riktlinjerna för TEN (Transeuropeiska nätverk) på området för telekommunikationsinfrastruktur. I linje med den digitala agendan är den övergripande målsättningen att alla medlemsstater ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 30Mbps samt att de kostnader som krävs för att driva en europeisk infrastruktur som kopplar samman de olika medlemlemsländernas infrastrukturer ska kunna täckas.

Länk till ansökningsomgången för 2019

Länk till arbetsprogrammet för CEF Telekommunikationer 2019-2020

Vem kan söka?

Ansökan kan lämnas in av en eller flera medlemsstater, internationella organisationer, gemensamma företag eller offentliga eller privata företag och organ som är etablerade i ett medlemsland.

Ansökningsomgångar

Automatiserad översättning (Automated Translation).
Sista ansökningsdatum är den 25 juni 2020.

Blockkedjor i form av databaser (Blockchain).
Sista ansökningsdatum är den 25 juni 2020.

eDelivery
Sista ansökningsdatum är den 25 juni 2020.

Europeisk plattform för digitala färdigheter och jobb.
Sista ansökningsdatum är den 25 juni 2020.

Europeana – utveckling av digitala arkiv kopplat till kulturarv.
Sista ansökningsdatum är den 25 juni 2020.

Ett säkrare internet.
Sista ansökningsdatum är den 25 juni 2020.

eIdentification and eSignature.
Sista ansökningsdatum är den 25 juni 2020.

Fonden för ett sammanlänkat Europa: Transporter

Inom transportområdet sammanfogas programmet med TEN-T (Transeuropeiska nätverk för transporter) och stöttar huvudsakligen projekt som syftar till att förbättra gränsöverskridande förbindelser, avlägsna flaskhalsar samt förbättra interoperabilititeten och stomnätet. Stöd ges även till noder (exempelvis städer, flygplatser, hamnar) som kan sammanlänkas med transeuropeiska transportnätverk.

Länk till ansökningsomgången 2019

Länk till arbetsprogrammet för CEF Transport 2019

Länk till svensk kontaktpunkt

Trafikverket har i uppdrag att koordinera alla ansökningar inom transportsektorn.

Ansökningar ska godkännas av Näringsdepartementet innan de inlämnas till EU.

Vem kan söka?

Ansökan kan lämnas in av en eller flera medlemsstater, internationella organisationer, gemensamma företag eller offentliga eller privata företag och organ som är etablerade i ett medlemsland.

Ansökningsomgångar

För närvarande finns inga öppna utlysningar.