Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

Det övergripande syftet med Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) är att förbättra Europas transport-, energi- och digitala nät genom att stödja infrastrukturprojekt inom de tre områdena energi, transport samt digitalisering (telekommunikationer, informations- och kommunikationsteknik). CEF är finansieringsmekanismen för genomförandet av de transeuropeiska näten inom områdena transport, energi och digitalisering. Fonden har tre delprogram, ett för varje tematiskt område som fonden fokuserar på.

CEF ger stöd till projekt som länkar samman EU och dess olika regioner och syftar till att bättre integrera sektorerna för transport, energi och digitalisering med varandra för att påskynda utfasningen av fossila bränslen och digitaliseringen.

För programperioden 2021-2027 har CEF en total budget på 33,7 miljarder euro. Fördelningen mellan delprogrammen är som följer:

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF): Transport

Delprogrammet för transport har en budget på 25,81 miljarder euro under 2021 – 2027. CEF Transport ska finansiera strategiska projekt för att:

  • Påskynda arbetet med det europeiska transportnätet.
  • Fasa ut fossila bränslen inom transportsektorn.
  • Anpassa delar av transportnätet för både civil och militär användning.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF): Energi

Delprogrammet för energi har en budget på 5,84 miljarder euro under 2021 – 2027. CEF Energi ämnar fullborda energiunionen och stödja Europas omställning till ren energi med fokus på att:

  • Göra EU:s energisystem bättre sammanlänkade, smartare och mer digitaliserade.
  • Främja samarbete mellan medlemsländer förande tekniska projekt för förnybar energi över gränserna.
  • Backa upp centrala infrastrukturer för det transeuropeiska energinätet.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF): Digitalisering

Delprogrammet för digitalisering har en budget på 2,07 miljarder euro under 2021 – 2027 och ska finansiera digital konnektivitet med syfte att:

  • Bygga ut bredbandsnät med mycket hög kapacitet.
  • Bygga ut trådlös uppkoppling.

Vem riktar sig programmet till?

CEF riktar sig till följande organisationer:

  • En eller flera medlemsstater,
  • Eller med den eller de berörda medlemsstaternas samtycke, internationella organisationer, offentliga och privata företag eller organ som är etablerade i en EU-medlemsstat.

Mer information om programmet

Mer information om Fonden för ett sammanlänkat Europa finns via EU-kommissionens hemsida här.

I väntan på att programmets första arbetsprogram presenteras finns även mer information om fonden här.

Trafikverket har i uppdrag att koordinera alla ansökningar med svenskt deltagande inom CEF Transport och mer information om CEF Transport finns via Trafikverkets hemsida här.

Ansökningsomgångar

Det finns flera ansökningsomgångar öppna. Vi hänvisar till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal för den mest uppdaterade informationen.