Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)

CERV har som mål att skydda och främja de rättigheter som är uppsatta i EU:s fördrag, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och internationella överenskommelser. CERV har en total budget på 1,55 miljarder euro för 2021 – 2027och utgör därmed den största EU-fonden någonsin för att främja och skydda grundläggande rättigheter, rättsstatsprincipen och demokrati inom EU.

Inom ramen för CERV går det att söka bidrag för både nationella och gränsöverskridande projekt. Programmet är uppdelat i fyra delprogram:

  1. Jämlikhet, grundläggande rättigheter och jämställdhet
  2. Aktivt medborgarskap och demokratiskt deltagande
  3. Daphne
  4. Unionens värden

Inom ramen för CERV går det även att ansöka om det som kallas ”town-twinning” samt nätvärk för städer och kommuner. Båda möjligheterna innebär samverkan mellan regionala och lokala myndigheter inom teman som behandlas av CERV.

Jämlikhet, grundläggande rättigheter och jämställdhet

Delprogrammet för jämlikhet har som syfte att förebygga och bekämpa ojämlikhet, främja jämställdhet, jämställdhetsintegrering, grundläggande rättigheter och antidiskriminering.

Aktivt medborgarskap och demokratiskt deltagande

Inom ramen för detta delprogram ska insatserna öka medborgarnas medvetenhet och förståelse för EU, dess historia, kulturella arv och mångfald. Projekten som finansieras ska främja utbyte och samarbete mellan medborgare i olika länder och uppmuntra medborgarnas demokratiska deltagande.

Daphne

Delprogrammet Daphne ämnar förebygga och bekämpa våld mot barn, unga människor och kvinnor, liksom våld mot andra riskgrupper, samt stödja och skydda offer för sådant våld.

Unionens värden

Inom delprogrammet unionens värde stödjer CERV civilsamhällets organisationer för att bland annat möjliggöra verksamhet som främjar och stärker medborgerliga fri- och rättigheter.

Vem riktar sig programmet till?

Följande organisationer är behöriga att söka medel från Erasmus+ utbildning:

  • Offentliga aktöre: Kommuner, landsting, regioner och regionala myndigheter
  • Icke-offentliga aktörer: Ideella organisationer, muséer och vänortskommittéer.

Mer information om programmet

Mer information om CERV finns via EU-kommissionens hemsida här och här.

Läs arbetsprogrammet för CERV 2021 här.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är svensk kontaktpunkt för CERV. Mer information om CERV finns via MUCF:s hemsida här.

Ansökningsomgångar

För den mest uppdaterade informationen om pågående ansökningsomgångar hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal.

Pågående ansökningsomgångar: 

European Remembrance

Sista ansökningsdag är den 24 mars 2022.

Networks of Towns

Sista ansökningsdag är den 24 mars 2022.

Town-Twinning

Sista ansökningsdag är den 24 mars 2022.

Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children

Sista ansökningsdag är den 12 april 2022.

Call for proposals to protect and promote the rights of the child

Sista ansökningsdag är den 18 maj 2022.