Erasmus+ Utbildning

Erasmus+ är EU:s sektorsprogram med fokus på utbildning, ungdomsfrågor och idrott. Erasmus+ har en total budget om 26,2 miljarder euro för hela programperioden.

Erasmus+ utbildning ska bidra till ett mer demokratiskt och resursstarkt Europa genom att öka kvaliteten inom utbildningsområdet och programmet vänder sig till alla utbildningssektorer: för-, grund- och gymnasieskola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande. Förutom elever och studenter kan även lärare och annan personal delta i aktiviteterna som finansieras av programmet.

Under programperioden 2021 – 2027 erbjuder programmet fler och mer flexibla möjligheter för både små och stora verksamheter. Dessutom har Erasmus+ tre prioriterade mål: att vara mer inkluderande, minska klimatavtrycken och öka digitaliseringen. Erasmus+ ska också bidra till implementeringen av Agenda 2030.

Erasmus+ har 3 programområden:

Programområde 1 – mobilitet med inriktning på lärande

Inom programområde 1 finansieras aktiviteter som bidrar till kompetensutveckling, fortbildning och erfarenhetsutbyten för personal samt studier och praktik utomlands för elever och studenter.

Programområde 2 – strategiska partnerskap och samarbeten mellan organisationer och institutioner

Inom programområde 2 finansieras partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer, gräsrotsorganisationer, folkhögskolor, företag, med flera.

Programområde 3 – stöd till politikutveckling och samarbete

Inom programområde 3 finansieras projekt med syfte att utveckla olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå inom utbildningsområdet.

Förberedande besök

Svenska organisationer, regioner och kommuner kan beviljas bidrag för ett förberedande besök i syfte att planera ett kommande Erasmus+ projekt. Ansökan gällande förberedande besök kan skickas in löpande under januari – maj och augusti – november. Mer information finns via UHR:s hemsida här.

Ackreditering Erasmus+ utbildning

Skolor och utbildningssamordnare som vill arbeta systematiskt, strategiskt och långsiktigt med Erasmus+ kan ansöka om så kallad Erasmusackreditering. Ackrediteringen förenklar ansökningsprocessen då den ger möjlighet till regelbunden finansiering av mobilitetsprojekt under hela programperioden. Mer specifik information om ackreditering finns via UHR:s hemsida här.

Vem riktar sig programmet till?

Följande organisationer är behöriga att söka medel från Erasmus+ utbildning:

  • Offentliga myndigheter och organisationer som arbetar med utbildningsfrågor
  • Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor samt alla skolformer som omfattas av skollagen
  • Organisationer inom vuxenutbildning och vuxnas allmänna lärande
  • Universitet, högskolor, yrkeshögskolor, yrkesutbildningar
  • Företag och branschorganisationer.

Vänligen observera att det krävs att en organisation ansöker om medel från Erasmus+ även om det är individer som i praktiken deltar i aktiviteterna. Mer information om behöriga organisationer finns via Universitets- och Högskolerådets hemsida (se nedan).

Mer information om programmet

Mer information om Erasmus+ finns via EU-kommissionens hemsida här.

Läs programguiden som presenterar detaljerad information om Erasmus+ här.

Läs Erasmus+ arbetsprogram för 2021 här.

Universitets- och Högskolerådet (UHR) är svensk kontaktpunkt för utbildningsdelarna av Erasmus+. Mer information om Erasmus+ utbildning (på svenska) finns via UHR:s hemsida här.

Ansökningsomgångar

En översikt över samtliga ansökningsomgångar för 2021 och 2022 finns här.

För den mest uppdaterade informationen hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal.