Erasmus+ Ungdom

Erasmus+ är EU:s sektorsprogram med fokus på utbildning, ungdomsfrågor och idrott. Erasmus+ har en total budget om 26,2 miljarder euro för hela programperioden.

Ungdomsdelen av Erasmus+ ämnar stärka gränsöverskridande utbyte och samarbete samt främja kvalitetsutveckling av ungdomsarbetet i EU. Syftet är att stärka ungdomar, engagera och främja ungdomars aktiva deltagande i samhället och stödja deras personliga och professionella utveckling. Projekten som finansieras ska också stärka samarbetet över sektorer och möjliggöra synergier mellan olika områden som är viktiga för ungdomar.

Likt Erasmus+ utbildning så har även Erasmus+ ungdom tre prioriterade mål: att vara mer inkluderande, minska klimatavtrycken och öka digitaliseringen. Erasmus+ ska också bidra till implementeringen av Agenda 2030.

Erasmus+ ungdom har 3 programområden:

Programområde 1 – mobilitet med inriktning på lärande

Inom programområde 1 finansieras bland annat aktiviteter där deltagarna upptäcker och blir medvetna om sociala och kulturella skillnader, främjar gemensamt lärande och känslan av europeiskt medborgarskap. Aktiviteterna ska främja solidaritet mellan ungdomar och mellan de som jobbar med unga. Exempel på aktiviteter som kan genomföras är ungdomsutbyten och kompetensutveckling för de som arbetar med unga.

Programområde 2 – strategiska partnerskap och samarbeten mellan organisationer och institutioner

Inom programområde 2 finansieras aktiviteter som leder till positiva och varaktiga effekter på organisationer, deltagare och sektorn som aktiviteterna sker inom. Aktiviteterna ska leda till utveckling och spridning av nya metoder på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Exempel på aktiviteter som kan genomföras är erfarenhetsutbyten, innovationsprojekt och kapacitetsbyggande projekt. 

Programområde 3 – stöd till politikutveckling och samarbete

Inom programområde 3 finansieras projekt som syftar till att påverka politiken, exempelvis verktyg och metoder för att påverka ungdomspolitiken. Exempel på aktiviteter som kan genomföras är seminarier och evenemang på nationell eller europeisk nivå mellan ungdomar och beslutsfattare. Aktiviteterna ska möjliggöra för unga att framföra sina åsikter om hur ungdomspolitiken genomförs i Europa.

Ackreditering Erasmus+ ungdom

Organisationer som arbetar med unga och som vill arbeta systematiskt, strategiskt och långsiktigt med Erasmus+ kan ansöka om så kallad Erasmusackreditering. Ackrediteringen förenklar ansökningsprocessen då den ger möjlighet till regelbunden finansiering av mobilitetsprojekt under hela programperioden. Beviljad ackreditering gäller för hela programperioden. Mer specifik information om ackreditering finns via MUCF:s hemsida här

Vem riktar sig programmet till?

Följande organisationer är behöriga att söka medel från Erasmus+ ungdom:

  • Ideella organisationer som arbetar med ungdomsfrågor samt ungdomsgrupper
  • Kommuner, regioner och offentliga myndigheter som arbetar med ungdomsfrågor
  • Sociala företag, CSR-företag (Corporate Social Responsibility), ekonomiska föreningar samt stiftelser utan vinstsyfte. 

Mer information om behöriga organisationer finns via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) hemsida (se nedan).

Mer information om programmet

Mer information om Erasmus+ finns via EU-kommissionens hemsida här

Läs programguiden som presenterar detaljerad information om Erasmus+ här

Läs Erasmus+ arbetsprogram för 2021 här

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är svensk kontaktpunkt för utbildningsdelarna av Erasmus+. Mer information finns via MUCF:s hemsida här.

Ansökningsomgångar

En översikt över samtliga ansökningsomgångar inom Erasmus+ 2021 finns här.

För den mest uppdaterade informationen hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal

Pågående ansökningsomgångar:

European Youth Together (Small)

Sista ansökningsdag är den 22 mars 2022.

European Youth Together

Sista ansökningsdag är den 22 mars 2022.

Partnership for Cooperation in the field of Youth – European NGOs

Sista ansökningsdag är den 23 mars 2022.