Asyl-, migrations- och integrationsfonden 

Det övergripande syftet för programmet är att bidra till en effektivare hantering av migrationsströmmarna inom EU i enlighet med EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik. Programmet strävar också mot att skapa ett område utan inre gränser där EU-medborgare och tredjelandsmedborgare kan resa, bo och arbeta i, vilket i sin tur möjliggör spridningen av nya idéer, kapital, kunskap och innovation. Detta kopplar till Värmlandsstrateginsområden Livskvalitet för alla.

AMIF har en delad förvaltning där 87 procent av budgeten ska användas till nationella program och förvaltas på nationell nivå (i Sverige är Migrationsverket förvaltande myndighet). Dessa medel kommer att gå till lokala/regionala/nationella projekt.

För kommande års utlysningar kommer preliminärt endast 100 miljoner kronor kunna utlysas under 2017 och 30 miljoner kronor under 2018. De områden som kommer prioriteras är; Asyl, Mottagnings- och asylsystem, Vidarebosättning, Integration, Laglig migration samt Återvändandeåtgärder.

Länk till programmet

Länk till arbetsprogrammet för 2018

Länk till svensk kontaktpunkt

Vem kan söka?

Lokala eller regionala myndigheter, icke-statliga aktörer samt även nationella myndigheter om en medlemsstats administrativa organisation så kräver.

Ansökningsomgångar:

För tillfället finns det inga öppna ansökningsomgångar.