Deadlines sektorsprogram

Syftet med den här deadlinelistan är att ge en överblick av kommande och existerande ansökningsomgångarna av intresse för den regionala och lokala utvecklingen i Värmland.

Detta är ett levande dokument som kommer att uppdateras kontinuerligt av Region Värmland European Office (RVEO). Kontorets projektutvecklingsstöd är inriktat på transnationella projekt inom sektorsprogrammen, därmed innehåller deadlinelistan endast ansökningsomgångar inom sektorsprogrammen.

EU-programmen förhåller sig till strategier på olika nivåer. EU vill inte bara att projekten ska bidra till Europeiska strategier, utan även till strategier på nationell, regional och lokal nivå. I ansökningar 2014-2020 kommer ännu större vikt att läggas på att projektet har relevans för strategier på olika nivå. Även för kommunernas del kommer Värmlandsstrategin därför att spela en viktig roll. Dokumentet börjar därför med en kort beskrivning av Värmlandsstrategin olika områden. De mest relevanta EU-sektorsprogram för Värmland presenteras därefter i alfabetiskt ordning, var och en med koppling till Värmlandsstrategins prioriterade områden.

Det kan finnas andra EU-program utöver de som är presenterade här som kan vara aktuella för utvecklingen av våra medlemmars verksamhet, men vi har valt att fokusera på de sektorsprogram som kontoret arbetar aktivt med och som har en tydlig koppling till Värmlandsstrategin. Listans indelning utgår från Fakta i korthet nr. 7.

Sektorsprogrammen

Värmlandsstrategins prioriterade områden

Livskvalitet för alla

Vi utnyttjar vårt läge, vår natur och kultur för att skapa ett gott liv. Vi arbetar tillsammans för trygghet, tillhörighet och en god hälsa för alla. Vi arbetar för att hela Värmland ska utvecklas.

Fler och starkare företag

I Värmland samverkar näringslivet, det offentliga, Karlstads universitet och flera andra utbildningsanordnare för att skapa fler nya företag och få befintliga att växa. Vi skapar förutsättningar för fler företagsamma människor i Värmland. Genom att omsätta våra idéer till nya varor och tjänster ökar vi vår innovationskraft. Vi intensifierar satsningarna på att ställa om till ett mer resurseffektivt samhälle utan klimatpåverkan. Vi nyttjar vårt läge nära Norge och särskilt till Osloregionen. Vi arbetar aktivt för nya etableringar och för ett arbetsliv med mångfald och jämställdhet.

Höjd kompetens på alla nivåer

I Värmland uppmuntras utbildning och kompetensutveckling hela livet. Alla erbjuds god utbildning utifrån sina förutsättningar. Vi har ett utbildningssystem med hög kvalitet från förskola till högre utbildning. Utbildningsanordnare och arbetsgivare samverkar för att möta arbetslivets behov.

Bättre kommunikationer

Det ska vara lätt att ta sig till, från och inom Värmland. Vi har bra pendlingsmöjligheter, snabba och enkla transporter och god bredbandstillgänglighet. Vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter för att hantera våra samhällsutmaningar. Vi arbetar aktivt för att framtidens resor, transporter och infrastruktur ska harmonisera med målet om hållbar tillväxt.