Utfrågning av föreslagna kommissionärer

Lämpligheten hos Ylva Johansson och de andra föreslagna kommissionärerna ska bedömas av Parlamentets utskott i utfrågningar som pågår mellan den 30 september och den 8 oktober. Utfrågningen av Ylva Johansson sker den 1 oktober kl. 14.30.

Europaparlamentets talman David Sassoli och ledarna för de politiska grupperna godkände agendan för utfrågningarna den 19 september. Samtliga kandidater ska nu bedömas av de parlamentsutskott som ansvarar för områdena som respektive kandidat tilldelats. Parlamentets kammare röstar därefter om kommissionen i sin helhet.

Samtliga kandidater kommer att utvärderas om sin lämplighet för den föreslagna posten och om denne förväntas leverera inom ramen för det program som kommissionsordförande Ursula von der Leyen presenterat. Utskottet för rättsliga frågor har satt stopp för Rumäniens och Ungerns föreslagna kandidater, Rovana Plumb och László Trócsányi, eftersom de anses ha privata intressekonflikter som kan påverka dem som eventuella EU-kommissionärer.

Utfrågningarna pågår i tre timmar och kommer att webbsändas live. Ylva Johansson, som föreslås ansvara för Inrikes frågor, utfrågas den 1 oktober kl. 14.30 av utskottet för Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE).

Detta efterföljs sedan av att utskotten förbereder utvärderingsbrev för kandidaterna. Parlamentet ska sedan rösta om den nya kommissionen i sin helhet den 23 oktober. Därefter förväntas den nya kommissionen tillträda den 1 november.

Se hela schemat för utfrågningarna här

Läs mer om den nya kommissionen här

Läs mer om programförklaringen här

Region Värmlands Brysselkontor söker praktikant till våren 2020

Är du intresserad av att arbeta med regionala tillväxtfrågor i ett internationellt sammanhang? Ta då chansen och praktisera på Region Värmlands kontor i Bryssel. Praktiken ger dig möjlighet att få god insyn och förståelse om hur regionala frågor drivs i Bryssel.

Region Värmlands Brysselkontor arbetar med att ge ökade möjligheter till snabb och tidig information om EU:s politik samt påverka EU:s beslutsprocess i en riktning som är positiv för Värmland.

Som praktikant kommer du bland annat att arbeta med omvärldsbevakning, nyhetsgranskning och rapportering från konferenser och seminarier. Du kommer även att bidra till upprätthållande av kontakter med EU:s institutioner och andra relevanta aktörer i såväl Bryssel som Värmland.

Vi söker dig som:

 • Studerar statsvetenskap eller annan relevant samhällsvetenskaplig utbildning.
 • Har ett genuint intresse av Europeiska Unionen och dess arbete samt besitter grundläggande kunskaper om EU:s system och den regionala och lokala politiska nivån i Sverige.
 • Har god kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.
 • Är självständig, organiserad, utåtriktad och ansvarsfull, då du kommer arbeta med kvalificerade uppgifter samt komma i kontakt med en mängd andra aktörer inom EU-området.
 • Har mycket goda kunskaper i engelska. Kunskaper i franska är meriterande.
 • Har datorvana samt god förmåga att ta in och hantera stora mängder information.


Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Nyhetsgranskning och rapportering
 • Informationssökning
 • Deltagande på och dokumentering från seminarier och konferenser
 • Upprätthållande av kontakter med EU:s institutioner och andra relevanta aktörer i såväl Bryssel som Västsverige
 • Stöd vid arrangemang och mottagning och planering av gruppbesök
 • Deltagande i det övriga dagliga rutinarbetet på kontoret.

Ansökan i form av CV och personligt brev skickas senast den 18 oktober 2019 till mona.bjorn@regionvarmland.se

Vid frågor angående praktik kontakta: Cecilia Nilsson
e-post: europeanoffice@regionvarmland.se

Läs mer om praktikplatsen här

Över 100 undertecknare för återanvändning av tio miljoner ton plast i nya produkter

I december förra året lanserade EU-kommissionen Alliansen för cirkulär plast. Vid alliansens första möte i februari enades deltagarna om målet för att tio miljoner ton plast ska återvinnas i nya produkter i EU senast 2025. Nu har över 100 partner undertecknat deklarationen.

Den 20 september undertecknade över 100 privata och offentliga partner från plastvärdekedjan en deklaration som utarbetats av alliansen för cirkulär plast. Syftet med deklarationen är att stödja frivilliga insatser som främjar en välfungerande EU-marknad för återvunnen plast.

Deklarationen uppvisar hur alliansen ska nå målet om att senast 2025 varje år återanvända tio miljoner ton plast i nya produkter. Målet presenterades även av EU-kommissionen i Plaststrategin 2018. Undertecknarna utgörs av företag, affärssammanslutningar, standardiseringsorgan, forskningsinstitut samt lokala och nationella myndigheter.

För att nå målet om tio miljoner ton återanvänd plast, inget plastavfall i naturen och nolldeponering, framhålls följande åtgärder:

 • Förbättra plastprodukternas konstruktion så att de blir lättare att återvinna samt integrera mer återvunnen plast i produkter.
 • Identifiera outnyttjad potential för mer insamling, sortering och återvinning av plast i EU samt investeringsgap.
 • Ta fram en FoU-agenda för cirkulär plast.
 • Införa ett transparent och tillförlitligt övervakningssystem för att spåra alla flöden av plastavfall i EU.

Deklarationen är öppen för undertecknande på kommissionens hemsida och det finns en önskan om att offentliga myndigheter i EU undertecknar den.

Deklarationen finns att underteckna här

Läs mer om deklarationen och cirkulär plast här

Ytterligare 100 miljoner euro till forskning och studentmobilitet

100 miljoner euro extra till programmen Erasmus+ och Horisont 2020, föreslår EU-kommissionen. Ambitionen är att anslagen ska bemöta klimatförändringar, anpassa utbildningssektorn till arbetsmarknaden och höja europeiska universitets konkurrenskraft inom och utanför EU.

Kommissionen föreslår att ytterligare 100 miljoner euro ska avsättas för programmen Erasmus+ och Horisont 2020 under 2019. Syftet är att adressera klimatförändringarna och att låta utbildningssektorn anpassas till arbetsmarknadens behov. Detta mot bakgrunden av att rådet och Europaparlamentet enades om EU:s budget för 2019 i december förra året.

Av den totala summan planeras 80 miljoner euro att tillägnas klimatrelaterad forskning inom forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020. Resterande 20 miljoner euro avsätts för Erasmus+, programmet som avser allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott i Europa. Resultatet av de extra medlen strävar efter att skapa nya europauniversitet, där studenter ska kunna ta ut examen genom kombinerade studier i flera EU-länder och därigenom bidra till internationell konkurrenskraft för europeiska universitet inom och utanför EU.

De extra medlen ska gå till programmen när det blir möjligt att omplacera outnyttjade anslag från tidigare år. Med den nya ökningen på 100 miljoner euro blir budgeten för forskning och studentmobilitet under 2019 på 15,2 miljarder euro. Nästa steg är att förslaget ska godkännas av Europaparlamentet och rådet.

Läs hela pressmeddelandet här

Läs mer om Erasmus+ här 

Läs mer om Horisont 2020 här

Höstens upplaga av SKL:s ”På gång inom EU” har publicerats

Den 9 september publicerade SKL höstens upplaga av skriften ”På gång inom EU”, med texter som syftar till att lyfta aktuella EU-frågor och hur de i sin tur påverkar svenska kommuner och regioner.

I höstens upplaga av ”På gång inom EU” finns SKL:s prioriterade EU-frågor för 2019 listade och vilka aktiviteter som planeras för att främja respektive intresse. Det handlar bland annat om EU:s framtida långtidsbudget 2021-2027, En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020, Den sociala dimensionen av EU, Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU, EU:s vattendirektiv, Lokalt och regionalt arbete för en cirkulär ekonomi med minskad plastanvändning i Europa, Mobilitet och infrastruktur samt Horisont Europa.

Det första kapitlet i skriften fokuserar särskilt på den nya mandatperioden i EU 2019-2024 och beskriver både den nya EU-kommissionen och Europaparlamentet. Vidare betonar det andra kapitlet EU:s framtid och styrning. Regional utveckling och samarbete står i fokus för det tredje kapitlet i skriften.

Läs höstens upplaga av ”På gång inom EU” här

Tre nya utlysningar inom sektorsprogrammet COSME

COSME är EU:s program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag. Det finns nu utlysningar för tre program som är inriktade på klusterpartnerskap och internationalisering av kluster med sista ansökningsdag den 30 oktober.

Programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (COSME) syftar till att ge stöd och hjälp till små och medelstora företag. Programstrukturen utgörs av fyra huvuddelar inom vilka företag kan erhålla stöd genom att förbättra tillgången till marknader, förbättra tillgången till kapital, främja entreprenörskap och förbättra ramvillkor. COSME har därigenom en mycket tydlig koppling till Värmlandsstrategins område Fler och starkare företag.

En av de fyra huvuddelarna avser klusterinternationaliseringsprogram för små och medelstora företag (SME) och har följande mål:

 • Intensifiera samarbete mellan kluster och affärsnätverk över gränser och eventuellt över sektoriella gränser.
 • Främja de europeiska strategiska klusterpartnerskapen för att bli internationella och leda internationellt klustersamarbete inom områden av strategiskt intresse gentemot tredje länder utanför Europa.
 • Att bättre stödja små och medelstora företag i den globala konkurrensen.

Genom att följa dessa mål kommer programmet att utveckla en gemensam internationell strategi som stödjer små och medelstora företags internationalisering utanför Europa och inom nya tematiska områden. De tre utlysningarna som huvudområdet avser listas nedan och samtliga inriktningar har sista ansökningsdatum den 30 oktober.

Projekt för Clusters Go International – Stöd för förberedande åtgärder för upprättande och utformning av nya europeiska strategiska klusterpartnerskap för Going International.

Projekt för Clusters Go International – Stöd för första implementering, testning och vidareutveckling av europeiska strategiska klusterpartnerskap Going International

Projekt för Cluster Go International – Jordobservationsdata och applikationer

Länk till ansökningsomgången 2019

Länk till arbetsprogram för 2019

Missa inte vår inspirationsdag om Erasmus+ och internationalisering i skolan 10 september!

Vill du lära dig mer om hur din förskola, skola eller förvaltning kan komma igång att samarbeta med andra aktörer runt om i Europa? Ringa in den 10 september i almanackan – då är du välkommen på en inspirationsdag om Erasmus+ med fokus på internationalisering i skolan. 

Region Värmland och Karlstads kommun, i samarbete med Universitets- och Högskolerådet (UHR), bjuder in till en gratis fortbildning i hur du kan arbeta med skolutveckling tillsammans med andra länder för att stärka din och dina elevers kompetens.

Under inspirationsdagen kommer du att:

 • få information och kunskap om hur Erasmus+ kan stödja det internationella arbetet på din skola och förvaltning.
 • få verktyg i att direkt komma igång med att samverka runt om i världen.
 • få ta del av inspirerande exempel om hur Erasmus+ används i Värmland. 

Praktisk information:
Datum: 10 september 2019.
Tid: 13.00 – 16.30.
Plats: Karlstad CCC.
Målgrupp: lärare och rektorer i grund-gymnasieskola, representanter för
skolförvaltningar samt EU-samordnare.
Anmälan: Sista anmälningsdag är den 3 september. Anmäl dig här.

Erasmus+ inbjudan 10 september

Anmälan till europeiska veckan för regioner och städer är öppen

Nu har anmälan öppnat till den europeiska veckan för regioner och städer (EWRC), som äger rum 7-10 oktober i Bryssel. Årets tema är ”Regions and Cities: Pillars of the EU’s Future”.

Under veckan organiseras mer än 300 workshops och seminarier och ungefär 6000 personer förväntas delta. Anmälan stänger den 27 september men seminarierna blir snabbt fullbokade så passa på att anmäla dig så snart som möjligt.

Mer information och länk till anmälan finns här.

EU-kommissionen presenterar den regionala resultattavlan för innovation 2019

EU-kommissionen har publicerat resultattavlan för innovation och dess regionala motsvarighet för 2019. Resultattavlorna tas fram av kommissionen för att visa på hur innovationsresultaten utvecklas i EU, både på nationell och regional nivå. Resultaten visar att EU, för första gången någonsin, har bättre resultat än USA men att EU tappar mark jämfört med Japan och Sydkorea.

Resultattavlan för innovation mäter framsteg på nationell nivå och delar upp EU:s medlemsländer i fyra grupper; innovationsledare, innovationsstarka, innovationsmåttliga och innovationssvaga. Sverige rankas som det mest innovativa landet i EU, följt av Finland, Danmark och Nederländerna.

Den regionala resultattavlan för innovation gör en liknande uppdelning av EU:s regioner. Här rankas Helsingfors-Nyland som den mest innovativa regionen i EU, följt av Stockholm och Köpenhamn. Resultaten visar att EU:s regioner ligger relativt nära varandra och att skillnaderna mellan regionerna har minskat sedan den förra mätningen.

Norra Mellansverige, där Dalarna, Gävleborg och Värmland ingår, rankas som en innovationsstark region. Resultaten för Norra Mellansverige visar att regionens relativa styrkor jämfört med EU-genomsnittet ligger i bl.a. livslångt lärande, medan en relativ svaghet är låga utgifter kopplat till forskning inom offentlig sektor.

Läs mer om resultattavlorna för innovation här och här.

Region Värmlands Brysselkontor söker praktikant under hösten 2019

Är du intresserad av att arbeta med regionala tillväxtfrågor i ett internationellt sammanhang? Ta då chansen och praktisera på Region Värmlands kontor i Bryssel. Praktiken ger dig möjlighet att få god insyn och förståelse om hur regionala frågor drivs i Bryssel.

Region Värmlands Brysselkontor arbetar med att ge ökade möjligheter till snabb och tidig information om EU:s politik samt påverka EU:s beslutsprocess i en riktning som är positiv för Värmland.

Som praktikant kommer du bland annat att arbeta med omvärldsbevakning, nyhetsgranskning och rapportering från konferenser och seminarier. Du kommer även att bidra till upprätthållande av kontakter med EU:s institutioner och andra relevanta aktörer i såväl Bryssel som Värmland.

Vi söker dig som:

 • Studerar statsvetenskap eller annan relevant samhällsvetenskaplig utbildning.
 • Har ett genuint intresse av Europeiska Unionen och dess arbete samt besitter grundläggande kunskaper om EU:s system och den regionala och lokala politiska nivån i Sverige.
 • Har god kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.
 • Är självständig, organiserad, utåtriktad och ansvarsfull, då du kommer arbeta med kvalificerade uppgifter samt komma i kontakt med en mängd andra aktörer inom EU-området.
 • Har mycket goda kunskaper i engelska. Kunskaper i franska är meriterande.
 • Har datorvana samt god förmåga att ta in och hantera stora mängder information.

Sista ansökningsdag är den 22 mars 2019. Du ansöker genom att skicka ditt CV och personliga brev till mona.bjorn@regionvarmland.se.

Mer information om praktikplatsen finns här.