EU-kommissionen har publicerat en analys av jämställdheten i Europas regioner

EU-kommissionen har publicerat ett arbetsdokument som kartlägger kvinnors förutsättningar i alla EU:s regioner. Rapporten visar på trender mot ett mer jämställt EU men också att många kvinnor fortfarande missgynnas och begränsas på grund av sitt kön. I rapporten är Sverige och Norra Mellansverige med och analysen visar på att jämställdheten är fortsatt hög både nationellt och regionalt men att det fortfarande finns skillnader mellan könen. Den här artikeln baseras på arbetsdokumentet Mapping the glass ceiling: The EU regions where women thrive and where they are held back, samt ett tillhörande seminarium som EU-kommissionen höll den 1 mars 2022.

Rapporten visar på att det finns stora regionala skillnader i kvinnors prestationer och möjligheter i förhållande till deras manliga motparter. Kartläggningen använder två konsoliderade indikatorer för att mäta jämställdhet: ”The female Achievement Index” (FemAI) och ”The female Disadvantage Index” (FemDI). FemAI visar på vad kvinnor presterar, producerar eller uppnår i jämförelse med sina manliga motsvarigheter. FemDI mäter i vilken grad kvinnor begränsas av samhället på grund av sin könstillhörighet. Figur 1 (nedan) visar resultatet av indikatorerna för samtliga regioner i EU. I den övre vänstra delen av diagrammet finns de regioner med ett högt värde på Fem AI och lågt värde på FemDI. I de regionerna presterar kvinnor mycket och har liten risk att missgynnas eller diskrimineras på grund av sitt kön. De regionerna finns framför allt i nordvästra Europa samt Spanien och där återfinns ungefär 50 % av EU:s kvinnor. I den nedre högra delen av figur 1 finns regioner med höga FemDI respektive låga FemAI värden, alltså där kvinnor inte presterar på samma nivå som männen i regionen och samtidigt begränsas av samhället på grund av sin könstillhörighet. I regioner med den kombinationen bor ca 33 % av EU:s befolkning. De andra två kvadranterna, med hög prestation och hög begränsning respektive låg prestation och låg begränsning, återfinns den resterande andelen av kvinnorna, ca 15 % totalt.

Figur 1 Female achievement versus female disadvantage (Norlén et al. 2021).

En trend som återfinns på både nationell och regional nivå är att andelen kvinnor på maktpositioner ökar, se figur 2. På tio år har det europeiska genomsnittet för andelen kvinnor i nationella parlament ökat från knappt 25 % till 33 %. På regional nivå är förändringen inte lika markant men det går i riktningen mot mer jämställdhet med fler kvinnor i de regionala nämnderna. De svenska siffrorna är även de positiva och Sverige har enligt den här undersökningen det mest jämställda nationella parlamentet av alla EU:s länder.

Figur 2 Andel kvinnor i nationella parlament (Norlén et al. 2021).

Sverige och Norra Mellansverige
I rapporten finns även statistik om läget i Sverige samt Norra Mellansverige, som utgörs av Värmland, Dalarna och Gävleborg. Som figur 3 visar är Norra Mellansveriges resultat i linje med övriga regioner i Sverige, men avviker lite i kategorin ”Hälsa”. Ett av de utpekade insatsområdena i Värmlandsstrategin är att förbättra individers hälsa och tillgång till välfärd. Rapporten visar att detta är något regionen fortsatt behöver arbeta med för att säkerställa en jämställd och jämlik vård.

Figur 3 Diagram över Norra Mellansveriges FemDI och FemAI jämfört med Sverige och EU:s genomsnitt (Joint Research Centre and the Directorate General for Regional and Urban Policy 2021).

Rapportens slutsatser
Utöver att presentera en stor mängd statistik dras det ett flertal samband och slutsatser i rapporten. Rapporten konstaterar att diskriminering och orättvis behandling fortfarande begränsar många kvinnor som bor i EU, framförallt de som lever i mindre utvecklade regioner. Ett annat samband i rapporten är kopplingen mellan FemAI och The European Quality of Government Index (EQI). EQI är ett verktyg för att mäta hur opartiska, effektiva och okorrumperade de statliga institutionerna i ett land eller en region är. Ett högt EQI innebär en hög kvalitet och opartiskhet inom institutionerna. Utifrån det insamlade materialet går det att se att regioner med höga EQI värden också har höga FemAI värden, vilket innebär att kvinnor uppnår mer i de regionerna. Enligt rapporten är det dock svårt att säkerställa om de höga EQI värdena resulterar i höga FemAI värden, eller tvärtom. I rapporten ser man även ett samband mellan regioner med högt BRP och höga FemAI värden vilket enligt rapporten tyder på att jämställdhet påverkar ekonomin positivt.

Under seminariet lyftes även sammanhållningspolitikens roll i att bidra till ett mer jämlikt samhälle. Genom att erbjuda avlastning inom exempelvis barnomsorg och vård av närstående kan kvinnor få mer tid och energi att lönearbeta och på så sätt bidra till en positiv ekonomisk utveckling.

Bakgrund till indikatorerna
I rapporten har man utifrån två indikatorer kartlagt vilka möjligheter kvinnor har att lyckas och i vilken grad de missgynnas på grund av sitt kön. Kartläggningen bygger på statistik från 2016 till 2021 från totalt 235 NUTS2 regioner. EU delas in i tre NUTS nivåer där NUTS1 är den största indelning, och NUTS3 är den minsta. NUTS områdena används vid insamling av statistik och information samt vid implementering av exempelvis sammanhållningspolitiken. Kartläggningen använder två konsoliderade indikatorer: ”The female Achievement Index” (FemAI) och ”The female Disadvantage Index” (FemDI). FemAI visar på hur mycket kvinnor uppnår i jämförelse med sina manliga motsvarigheter. FemDI mäter hur begränsade kvinnor är i jämförelse med män. Båda indikatorerna använder sig av en skala på 0–100. Ett högt FemAI värde visar att kvinnor uppnår mycket, till exempel har politiska uppdrag. Ett högt FemDI innebär att kvinnor har sämre förutsättningar jämfört med männen i regionen, alltså att de begränsas av samhället på grund av sin könstillhörighet. De två måtten baseras på 33 indikatorer inom sju kategorier vilket är hälsa, arbete och pengar, säkerhet och tillit, kunskap, tid, makt samt livskvalitet. De 33 indikationerna mäter till exempel om män och kvinnor har en jämlik tillgång till arbetsmarknaden, om det finns ojämlikheter inom utbildningssektorn, om män och kvinnor har lika mycket tid att ägna sig åt fritidsintressen samt huruvida tillgången till hälso- och sjukvård är lika för båda könen.

Läs mer om kartläggningen på EU-kommissionens hemsida här.

Om du är mer intresserad och vill läsa rapporten i sin helhet finns den här.

Referenser
Joint Research Centre and the Directorate General for Regional and Urban Policy (2021): Female achievement and disadvantage indices. Urban Data Platform Plus. https://urban.jrc.ec.europa.eu/regional-gender-equality/en

Norlén, H., Papadimitriou, E., de Dominicis, L., Dijkstra, L. (2021) Mapping the glass ceiling: The EU regions where women thrive and where they are held back. (WP 01/2021) Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s